Pýtať sa na Božie Cesty

17 JANUÁRA 2023
Mojžiš sa rozlúčil s Jetrom a vydal sa do Egypta.

Ako Boh predpovedal, keď Mojžiš žiadal, aby faraón prepustil Židov, dokonca aj na tri dni, faraón odmietol. Namiesto toho faraón nariadil, aby Židia už nedostávali slamu na výrobu tehál; museli by produkovať rovnakú dennú kvótu tehál, ale sami by si nazbierali potrebnú slamu. Židia sa sťažovali Mojžišovi; Mojžiš cítil utrpenie Židov a spýtal sa Boha, prečo ho poslal na túto misiu, ak toto bol výsledok.

Ex 5:22: Mojžiš sa vrátil k Bohu a povedal: Bože, prečo si zle zaobchádzal s týmto ľudom?

Mojžiš v hĺbke duše nespochybňoval Božiu spravodlivosť, ale len sa jej snažil porozumieť. Mojžiš a židovský národ zdedili vieru v Boha od patriarchov a matriarchov. Táto viera bola skutočne veľmi silná, ale na to, aby boli vykúpení z Egypta a dostali Božie Slovo a Zákon, nestačilo, aby ich vzťah s Bohom bol dedičstvom po ich predkoch; museli ju spraviť svojou vlastnou. Len keď si človek svoju vieru osvojí a privlastní si ju, môže táto preniknúť celým jeho bytím.

Je iróniou, že Boží spôsob, akým premieňame zdedenú vieru na naše vlastné vlastníctvo, je pýtať sa na ňu – nie z pochybností alebo len preto, aby sme ju spochybňovali, ale preto, aby sme jej skutočne porozumeli.

A tak v reakcii na Mojžišovu túžbu porozumieť Božím cestám mu Boh povedal, že účelom vyhnanstva bolo umožniť ľuďom dosiahnuť ešte vyššiu úroveň Božieho vedomia, než by mali, keby sa spoliehali výlučne na svoju vieru, zdedenú po patriarchoch. Boh im chcel dať OSOBNÚ skúsenosť s Ním, aby vieru v nich postavil na skale OSOBNÉHO vzťahu s Ním, aby dosiahli ešte viac.

To je dôvod, prečo sa aj my máme správať Božími spôsobmi a kráčať Jeho cestami: všetko konzultovať s Radcom, t.j.Duchom Svätým. Len tak predídeme zbytočným problémom, zdržiavaniu sa na ceste, abytočnému predlžovaniu času skúšok a hlúpemu volaniu o pomoc Boha tam, kde už máme sami dobýjať územia a zažívať víťazstvá v Jeho Mene, ako nám prisľúbil, že budeme.

Je to podobné ako pri cestovaní na nové miesto: keď navigácia nefunguje, musíš jednoducho otvoriť okno a na cestu sa opýtať. V opačnom prípade kráčame v ústrety ďalším, úplne zbytočným problémom. Ale aj opakovaniu lekcie, aby sme sa naučili kráčať životom Božím spôsobom.

Pre Božieho človeka však iný, ako Boží spôsob neexistuje, lebo len tento je plnením prikázaní.

Najnovšie príspevky