Skúšky

5 NOVEMBRA 2023
Abrahámova najväčšia výzva prišla 37 rokov po narodení jeho syna Izáka.

Boh mu prikázal obetovať Izáka…

Gn 22:2: Boh povedal Abrahámovi: Vezmi, prosím, svojho jediného syna, ktorého miluješ, Izáka, a choď do krajiny Moria. Vezmi ho tam hore ako obetný dar na jeden z vrchov, ktoré ti určím.

Primárnym aspektom tejto skúšky nebolo sebaobetovanie, ktoré to znamenalo, ale výzva, ktorú predstavovala pre Abrahámovu implicitnú vieru v Boha: Boh sľúbil Abrahámovi, že Izák bude ten, kto bude zvečňovať jeho odkaz; teraz Boh prikázal Abrahámovi, aby obetoval Izáka, v zdanlivom rozpore s Jeho vlastným slovom. Napriek tomu Abrahám bez pochýb vykonal Boží príkaz.

Boh nás skúša, aby naše skryté sily duše vyzdvihol do popredia.

V skutočnosti je život vo všeobecnosti takou skúškou. Predtým, ako naša duša zostúpila do tohto sveta, sa vzťahovala k Bohu v medziach rozumu; duša nikdy nezažila lásku k Nemu, ktorá presahuje rozum. Ale akonáhle je duša uzavretá vo fyzickom tele, ktoré je svojou povahou antagonistické voči duchovnosti, musí pozbierať svoju najvnútornejšiu silu, aby zostala verná Bohu napriek každodenným životným skúškam a súženiam.

S touto novoobjavenou silou duša porozumie a ocení Boha oveľa hlbším a dôvernejším spôsobom, než kedy pred zostúpením do tohto sveta mohla.

Najnovšie príspevky