Stráž Pravdu v Srdci!

9 JÚLA 2021
Ježiš je Cesta, Pravda a Život. Jeho učenie je teda učením Pravdy, Božieho charakteru v nás a vedie do Večného Života. Ale vo svojom proroctve nás varoval, že v posledných, t.j.našich časoch prídu mnohí v Jeho Mene a budú toto čisté učenie pravdy prevracať, že zmenia Jeho Zákon a namiesto Pravdy budú hlásať “iné evanjelium” a učenia démonov. Preto je viac než kedykoľvek predtým dôležité poznať pravé Evanjelium Vykúpenia a strážiť Pravdu, t.j.Krista v našich srdciach.

2Tim 2,16-18: Ale svetáckym prázdnym rečiam zbaveným svätosti sa vyhýbaj, lebo také budú postupovať v bezbožnosti. Ich zlá reč sa bude šíriť ako gangréna, ako v prípade Hymenaea a Fileta, ktorí v súvislosti s Pravdou minuli cieľ, učiac, že Vzkriesenie Mŕtvych už bolo. Takíto zvrhnú (prevrátia) vieru niektorých.

Metafora sa mení od razenia cesty (verš 15 s významom formácie niekoho pre spôsob života istým smerom) po vystrelenie šípu na cieľ. Terčom je slovo Pravdy, Evanjelium Vykúpenia. Ak vystrelíš šíp na cieľ, stane sa jedna z troch vecí:

1) šíp zasiahne cieľ; 

2) pôjde mierne doľava alebo doprava, vyššie alebo nižšie, a zasiahne okolie cieľa;

3) alebo minie cieľ úplne.

Niektoré Biblie prekladajú 18. verš ako „ktorí odbočili“ (Revidovaná Štandardná Verzia), „zblúdili preč“ (Nová Medzinárodná Verzia) alebo „pochybili“ (Verzia Kráľa Jakuba) od pravdy. Žiadny z týchto prekladov však metaforu z verša nezachytáva. Keď vystrelíš šíp, ide priamo, ale nie nevyhnutne priamo na cieľ! Ak sleduješ niekoho, ​​ako strieľa šíp, kam smerujú tvoje oči? Nesledujú šíp až do cieľa? O to ide! Šíp je výuka, ktorú učiteľ dáva. A bez ohľadu na to, ako priamo ho dáva, ak nemieri priamo na cieľ a nezasiahne ho, oči jeho študentov nebudú smerovať k správnemu cieľu!

Váha zodpovednosti na služobníka je veľká. Nielenže dáva pokyny, ktoré sú jasné a zrozumiteľné, ale musí dávať pokyny, ktoré sú správne zamerané na cieľ, aby sa ľudia nerozptyľovali falošnou doktrínou. Služobník Slova môže byť dokonale úprimný, ale ak nasmeruje svoju výuku na nesprávny cieľ, minie ten pravý cieľ – Krista. Náš Boh je našťastie verný a používa celé stvorenie, len aby nás obrátil k správnemu cieľu – k sebe samému.

Tieto metafory a obrazy zjavujú, aké dôležité čisté učenie a pravé Evanjelium Vykúpenia je. Doktrína totiž formuje našu vieru; viera určuje konanie a charakter človeka. Minimalizácia budúcich aspektov Evanjelia mení víziu človeka v tom, kam smeruje so svojím životom. Budúce aspekty Evanjelia nemožno degradovať uprednostňovaním toho, čo je falošné, dvojaké, či hmlisté, bez vážneho ohrozenia a následkov na našich kresťanských životoch.

Prečo je to tak? Pretože falošné náuky odstraňujú správny cieľ spred očí – rozumej: odstraňujú spred očí Krista – a odvracajú ľudí od Božieho Kráľovstva. Ak sú ľudia odvrátení od správneho cieľa, ktorým je Kristus, výuka Evanjelia Vykúpenia sa zmení, Boží tvorivý proces v dušiach sa začne zasekávať a môže sa dokonca úplne zastaviť. Presne o tom písal apoštol Pavol keď povedal, že po jeho odchode vniknú medzi Kristových veriacich falošní učitelia, ktorí prevrátia Evanjelium Vykúpenia a nahradia “iným evanjeliom” (Gal 1:8), a učením démonov (viď 1Tim 4:1-3). Pre poznanie a rozlíšenie, či je to, ktoré spoločenstvo naozaj Kristovo, je dôležité poznať a pochopiť počiatok jeho vzniku, všímať si, aký duch viedol jeho zakladateľov, lebo ten je ako koreň, ktorý nesie celú rastlinu. A každú rastlinu, ktorý nezasadil náš Nebeský Otec vytrhnú a hodia do ohňa (viď Mt 15:13).

Boha doktrína, ktorú prijímame, veľmi zaujíma – inak by nám neprikazoval čistotu učenia,- pretože práve doktrína (náuka) určuje, aký je človek teraz a aký bude v budúcnosti. Keď človek učenie, ktoré prijíma žije, toto sa v jeho živote stále viac zakoreňuje a nakoniec sa nezmazateľne podpíše na jeho charaktere. V závislosti od náuky (doktríny), akú človek prijímal bude Boh súdiť: kto prijal Kristovo učenie (doktrínu), tomu bude daná nesmrteľnosť, a toho, kto prijal falošné učenie démonov pošle do Ohnivého jazera. Bez ohľadu na to, ako priamo sledujeme naše životné ciele, ak sa zameriavame na nesprávny cieľ, nemôžeme vyprodukovať taký život, t.j. charakter, aký Boh vo svojom Kráľovstve chce.

Správna doktrína (učenie Písma) je pre večnosť životodarná!

P.S.: Pravé učenie viery nájdeš a môžeš prijať v našom kurze Viera.

Najnovšie príspevky