Svetlo pre Národy

17 OKTÓBRA 2022
Potom, čo Mojžiš požehnal každý z kmeňov jednotlivo, požehnal celý národ Izraela kolektívne, pričom ich úlohu vo svete postavil do protikladu s úlohou všetkých ostatných národov.

Dt 33:28-29: „Izrael bude bývať bezpečne a jednotlivo. . . . Vaši nepriatelia vám budú klamať [predstierať, že sú vašimi priateľmi], ale vy budete šliapať po ich výšinách.”

Mojžiš tu prorocky hovoril o nežidovskom národe, ktorý predstieral, že je spojencom Izraela, keď bol svedkom zázračného pádu Jericha.

Tieto verše zhŕňajú postoje, ktoré by sme si ako Kresťania mali pestovať vo vzťahu k zvyšku ľudstva. Po prvé, musíme si uvedomiť, že v tomto svete máme jedinečný cieľ, ktorý nás od všetkých opstatných národov odlišuje.

Sme Kresťania kvôli poslaniu, ktorým nás poveril Boh sám – nie pre čokoľvek, čo by o nás iní povedali alebo nám urobili.

S týmto sebavedomím potom môžeme pokračovať v pomoci zvyšku ľudstva realizovať ten ich potenciál. S úctou, ale pevne im musíme pomôcť odstrániť akúkoľvek zanesenú negativitu alebo antagonizmus voči Bohu. Až potom im môžeme ukázať, ako sa k nám pripojiť a priviesť svet k jeho konečnému naplneniu a premeniť ho na skutočný Boží domov.

Najnovšie príspevky