Talenty, Povolanie a Schopnosti

9 JÚLA 2021
Boh nás skrze apoštola Pavla učí , že “dar Pána a povolanie od Pána sú neodvolateľné.” Ale okrem daru a povolania prijíma človek od Boha aj schopnosti. Keďže dar, povolanie a schopnosť nie sú to isté, na chvíľku sa pri nich zastavíme, aby sme ich správne pochopili.

Mt 25,15: Tomuto dal päť talentov, tomuto dva a tomuto jeden, každému podľa jeho schopností, a okamžite odcestoval. 

Talent nebol mincou, ale váhou, a preto jeho hodnota zjavne závisela od toho, či išlo o mince, medené, strieborné alebo zlaté. Najbežnejším kovom bolo striebro. Pôvodné grécke slovo pre „talent“ je talantos, ktoré sa vzťahuje na množstvo. Keď ho Ježiš používa, talent nie je niečo, čo vlastníme, ale čo vlastní On a požičiava svojim služobníkom. V podobenstve patrili všetky talenty pánovi, ktorý ich zveril svojim služobníkom aby s nimi obchodovali.

Duchovne tieto talenty predstavujú dar úplného Božieho zjavenia, ako je dané v Biblii, vrátane poznania Jeho plánu spásy a Evanjelia Vykúpenia a o prichádzajúcom Božom Kráľovstve. Zahŕňa to aj Jeho duchovné dary cirkvi, ako je hovorenie a porozumenie jazykom Ducha Svätého, kázanie, vyučovanie, rozlišovanie, poznanie a múdrosť a mnohé ďalšie (Rim 11,29; Rim 12,6-8; 1Kor 12,1-11). Skutočne veriaci v Krista nimi obdarovaný je, lebo oni sú základným rozdielom medzi skutočne dôverujúcim Bohu a neveriacimi a apostatmi, ktorí si to o sebe len namýšľajú (viď Mk 16:16-18).

To, s čím „obchodujeme“, kým je Ježiš neprítomný, patrí Jemu. Naše prirodzené schopnosti sú pomerne bezvýznamné a majú malú hodnotu. Ale Boh nám dal duchovné bohatstvo, ktoré môžeme použiť tým, že ho investujeme do podpory Božieho diela. Lenže tieto talenty nie sú záležitosťou vecí, ktoré vlastníme, ani síl, ktoré máme, ale sú súčasťou milosti Božej, poskytovanej v prospech Jeho Cirkvi. Inými slovami, talenty nie sú ničím, čo máš doma na poličke, alebo v pokladničke, či na účte, ani natrénované vo fitnesse. Sú darom, ktorý Boh vložil do duše svojho služobníka. Človek naň nemá žiaden vplyv, ani dosah.

Božie dary dosahujú prostredníctvom niektorých ľudí oveľa viac, ako prostredníctvom iných, čo je viditeľné na tom, nakoľko Pán každého služobníka obdaroval. Každý pravý Kristov služobník prijíma Ducha Svätého, ale rôzni služobníci dostávajú od Boha odlišné množstvo duchovného porozumenia. Neprijímame od Neho viac, než dokážeme pochopiť a použiť. Pretože Boží služobníci sa líšia v zdatnosti, udeľuje Pán podľa toho aj svoje dary každému služobníkovi tak, ako sa Jemu páči (1Kor 12:11).

Božie povolanie je niečo, čo ti môže zjaviť len Boh a len po znovuzrodení. Boh tajomstvo nášho povolania nikdy nezjavuje iným, a preto ti otázku: “Aké je to moje povolanie v Kristovi?” môže zodpovedať iba Ježiš. Prečo je to tak? Lebo aj miesto našej duchovnej služby pre každého z nás pripravil Boh. A preto teba na tvojom mieste iný nahradiť nemôže. Ak svoje Bohom dané povolanie človek pre odmietnutie Krista zavrhne, či nespozná, alebo ho po jeho poznaní zanedbá, zničil či poškodil mnohé duše a ako vieme, žiaden skutok nezostane bez následkov. Naopak, tí, ktorí svoje Bohom dané povolanie spoznajú a prijmú, sú Bohom uschopňovaní slúžiť Božiemu Kráľovstvu ešte efektívnejšie a mocnejšie (Jn 15:1-2; 2Tim 2:20-21).

Pán poznal schopnosti obchodovania svojich vyvolených služobníkov a podľa toho rozdával svoje talenty. Talent a schopnosti sú dve rôzne veci. Talenty sú duchovnými darmi Majstra, zatiaľ čo schopnosť je sila z našej prirodzenej kondície a zručnosti. Človek môže mať veľké prirodzené schopnosti, ale nemať pritom žiadne duchovné dary. Prirodzené schopnosti sú však jedným z Božích fyzických darov a sú často potrebné na prijatie duchovných darov. To sa netýkalo o treťom služobníkovi, pretože ten dostal iba jeden talent; viac nezvládol. Každý Kristov služobník dostáva pre svoju službu všetko, čo potrebuje a môže použiť (Rim 12:4-9; 1Kor 12:4-30), presne podľa Božieho rozhodnutia.

Ak máš záujem prijať dar Večného Života a svoje Bohom dané povolanie a chceš tak urobiť vedome, pripravený náukou Božieho Slova, odporúčam ti náš kurz Spása.

Najnovšie príspevky