Toto Evanjelium o Kráľovstve sa Bude Kázať

8 APRÍLA 2022
Matúš 24:14 bol počas niekoľkých posledných desaťročí jedným z najcitovanejších textov v Božej Cirkvi:

Mt 24:14; Toto Evanjelium o Vykúpení a Kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

V Matúšovi 24:14 máme istotu, že Evanjelium o Kráľovstve sa bude kázať. Boh sám na to dozrie. Bude sa kázať akýmikoľvek prostriedkami, akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek čase, ktorý už Ježiš určil. Otázkou pre nás teda je, či budeme v súlade s Ním a budeme Ním použiteľní, aby sme mohli byť Ním riadení, keď dokončí svoje dielo. To však bude úspešné iba vtedy, ak sa Mu necháme viesť, namiesto toho, aby sme predpokladali, že už vieme, čo Boh robí.

Pretože Boh je Ten, kto káže Evanjelium Vykúpenia, a pretože posväcuje a pripravuje svojich služobníkov, aby plnili Jeho vôľu, určuje aj výsledky rôznych Jeho diel. Počas 1900 rokov nebolo Jeho prioritou kázať Evanjelium Vykúpenia bombastickým spôsobom. Vieme to, pretože to tak ani Ježiš sám nerobil a ani jeho učeníci. Počas minulého storočia bolo vydané veľké svedectvo, pretože Boh to tak nariadil. On kontroluje výsledky a účinky kázania. svojho Evanjelia Vykúpenia (nie iného, t.j.falošného evanjelia – viď Gal 1:8). Jeho slovo sa k Nemu nikdy nevracia naprázdno, ale vždy vykoná, čo sa Jemu páči (Iz 55:11). Keď sa teda dnes pozrieme na rôzne snahy kázať Evanjelium Vykúpenia – a nevidíme rovnaké výsledky – je to preto, že Božou prioritou je niečo iné, nie preto, že by sme sa dostatočne nesnažili.

Je možné, že cirkev ešte nie je „duchovne hodná“ podieľať sa na vydávaní svedectva svetu? Mohla by cirkev vo svojom súčasnom duchovnom stave skončiť svedectvom proti Bohu a nie pre Neho? Ak sa vydáva svedectvo proti Bohu, záleží vôbec na tom, či sa hovorí pravé evanjelium? Záleží na cirkvi.

Podstatou je, že my sami sa nijakým spôsobom nemôžeme vložiť do Božích plánov.

Boh už vie, čo sa bude robiť, ako sa to urobí, kedy sa to stane aj koho na to použije.

Našou úlohou je byť tak blízko Bohu, aby sme rozlíšili Jeho vedenie nášho života a aby sme sa ustavične cvičili v podriaďovaní sa Mu. Keď príde čas, aby sa naplnilo Slovo Mt 24:14, stane sa to podľa toho, čo Boh určil.

Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa na naplnení tohto proroctva podieľame, naším cieľom je byť posvätením pre svet a toto je možné len tým, ktorí už sú posvätení prítomnosťou Boha v nich, t.j.znovuzrodení. Práve skrze znovuzrodenie a následný proces stávania sa svätými a pokračovaním v raste k dokonalosti, sa stávame „duchovne hodnými“ a schopnými, aby nás Boh použil v akejkoľvek funkcii, ktorú nariadi – či už veľkej alebo malej.

Naším cieľom preto nie je naplnenie Mt 24:14 v zmysle byť slávnym, uznávaným kazateľom na pódiách a sympóziách sveta. Na toto sa nezameriavaj. Naším cieľom je poslúchnuť Otcov príkaz ohlasovať Evanjelium Vykúpenia každému človeku, s ktorým sa stretneme podľa toho, ako je tento schopný počúvať a dostať sa duchovne na miesto, ktoré nám Ježiš pripravil a kde ako Ježiš Kristus „vždy plníme vôľu nášho Otca“ (Jn 8:29) – bez ohľadu na to, čo Jeho vôľa môže znamenať. Boh robí oveľa viac, než len oznamuje čo robí. Tvorí nás na svoj obraz (Gn 1:27), a to si vyžaduje celoživotnú podriadenosť a úroveň sústredenia a energie, ktorá je ďaleko za hranicou jednoduchého kázania neobrátenému svetu.

“Veď sme Jeho majstrovské dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme ich konali.” (Ef 2:10).

Najnovšie príspevky