Zaujatosť a protekcionizmus

24 OKTÓBRA 2021
Protekcionizmus a Božia voľba ani zďaleka nie sú to isté. Javia sa takými len telesným, t.j.nespasenými ľuďom, ktorí neprijali Ducha Svätého Boha. Ak si Boh niekoho vyvolí, hľadí vždy na srdce – na dušu človeka. Nie na jeho výzor, ani úctu u ostatných, smrteľných ľudí. Vidíme, že byť Božím Vyvolencom je niečo diametrálne iné, než byť zvýhodnený smrteľným človekom.

Človeka v jeho voľbe uplatiť a skorumpovať možno, Boha nikdy. Jeho priťahujú len úprimné duše, túžiace po Ňom. Nie pominuteľné ľudské pozlátka, či prchavý výzor a márna sláva smrteľníka. Nepriťahujú ho ani talenty a schopnosti, ktoré človeku On sám dal. Rozdiel medzi Božím vyvolením a ľudským protekcionizmom je až taký veľký, že nás Pán skrze Pavla učí, že viera a protekcionizmus sú odvekov nezlučiteľné.

Jak 2,1: Bratia moji v Kristovi, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s nadŕžaním osobám.

Boh nám poskytuje desiatky príkladov mužov a žien, ktorí nadržiavali rôznym ľuďom alebo veciam, a spolu s týmito príkladmi prichádzajú aj dôležité lekcie, z ktorých sa môžeme naučiť vyvarovať sa chýb, ktoré oni spravili. Niekedy je prejavené správne a zbožné uprednostnenie – najmä samotným Bohom – a nespravodlivá ľudská reakcia spôsobuje veľké problémy. Ale, oveľa častejšie je to práve ľudská zaujatosť voči alebo proti iným, ktorá otvára povestnú konzervu červov. Pozrime sa na niekoľko príkladov.

  • Keď Boh prijal Ábelovu obetu, ale odmietol Kainovu, bola to priazeň založená na poslušnosti a správnom postoji. Výsledkom bola nenávisť, žiarlivosť, odpor a vražedný hnev Kaina (pozri Gn 4). Tento prvý príklad je príkladom zbožnej priazne prijatej iným zle
  • Prostredníctvom Izákovho uprednostňovania Ezaua a Rebekinho uprednostňovania Jakuba, dovolili títo rodičia vstup ducha závisti (súťaživosti), sporu a nevôle medzi oboch bratov, čo viedlo k ustavične pretrvávajúcemu sporu, ešte aj po viac než 3500 rokov neskôr (pozri Gn 25 a 27)!
  • Jakubovo uprednostňovanie Ráchel bolo zdrojom veľkého nepriateľstva a úkladov medzi jeho manželkami a konkubínami (pozri Gn 30). To viedlo aj do rivality medzi ich synmi.
  • Jakubovo uprednostňovanie Jozefa spôsobilo, že jeho nevlastní bratia tak žiarlili a závideli, že boli pripravení ho zabiť (pozri Gn 37). Hoci ho nakoniec „iba“ predali do otroctva s tým, že otca oklamali, že ho roztrhala divá zver. Toto spôsobilo, že patriarchov zármutok nemal konca.
  • Vďaka svojej zaujatosti otca, sa kňaz Eli stal necitlivý voči hrubým hriechom svojich dvoch synov (pozri 1Sam 2-4). To viedlo k Božiemu zavrhnutiu Eliho aj jeho synov a následne nielen k pohrome pre Éliho dom, ale aj národnej porážke Synov Izraela zo strany Filištíncov. Uvedom si, o čom tu hovoríme.
  • Zaujatosť kráľa Dávida mu zaslepila oči pred zločinmi jeho detí, najmä Amnónovým znásilnením jeho nevlastnej sestry Tamar; a Absalomovou vraždou Amnona a jeho vzbure aj proti samotnému Dávidovi (pozri 2Sam 13-18). Neskôr aj ignoroval Adonijahove prípravy na zvrhnutie Dávida z trónu, napriek Dávidovej jasnej vôli, aby po ňom nastúpil jeho syn Šalamún (pozri 1Kr 1).
  • V príbehu o Ester, Hamanov predsudok takmer stál život všetkých Židov žijúcich v Perzskej ríši (pozri Est 3-8). Iba skutok veľkej odvahy a sebaobetovania zachránil Židov pred ich úplným vyhubením zo zeme.

Biblia obsahuje množstvo ďalších príkladov, ktoré dôkladne demonštrujú zákernosť tohto hriechu. Je jasné, že skutočným problémom sú práve následky zaujatosti. Človek môže mať najlepšie úmysly a dôvody svojej zaujatosti – ako je tomu určite v prípade Božej priazne – ale reakcie tých, ktorí nie sú uprednostnení, spôsobia, že sa udalosti vymknú spod kontroly. V iných prípadoch, a určite vo väčšine prípadov ľudskej zaujatosti, či protekcionizme, je koreňom problému od samého začiatku zjavná neúcta k ľuďom a telesné reakcie tých, ktorých sa tým cítia dotknutí, situáciu len zhoršujú.

Aká je vždy prvá reakcia tých, ktorí sa uprednostnením iných cítia dotknutí? Je to závisť. Mnohí závidia aj priateľstvo iných, aj Božiu milosť. A táto Satanova pečať bude onedlho zjavná u všetkých, ktorí nežijú pokánie, ale telesne, v pokrytectve modlárstva a ktorí onedlho neznesú ani len pohľad na Božích Vyvolených. To povedie k Ježišom Kristom prorokovanému druhému Holokaustu Židov, aj prenasledovaniu a vraždám Božích Vyvolených (Mt 24).

Ty medzi vrahov patriť nemusíš. Stačí, ak pred márnosťou Tohto Sveta uprednostníš Boha a Jeho plán spásy, o ktorom sa dozvieš v našom kurze Spása.

Najnovšie príspevky