Znaky falošných kazateľov, učiteľov a prorokov

27 APRÍLA 2022
Satanovým modus operandi bolo vždy používať lož na podporu sebauspokojenia pred poslušnosťou Bohu. Preto sa od Krista musíme naučiť, že cesta do Božieho Kráľovstva vedie cez sebazapieranie (až do Jeho Druhého príchodu) a nie cez sebauspokojovanie.

Čoby smrteľní ľudia sme voči Satanovej lži a podovodom obzvlášť zraniteľní vtedy, keď máme pocit, že nedostávame to, čo si zaslúžime, alebo sa s nami zaobchádza nespravodlivo. Preto sú emocionálni ľudia, ktorí sa doslova váľajú v smilstve zvrátených pocitov v čase, keď treba používať zdravý rozum posilnený spasiteľnou vierou a učením Božieho Zákona, pre Satana a jeho démonov až priveľmi ľahké terče. Sami na seba a svoje rodiny tak privádzajú strašné zlo, lebo ich správanie UŽ dokazuje démonickú aktivitu v ich srdciach. A ak je v nich samých, bude aj v ich okolí a ich deťoch.

Vo svete, ktorý vnímame ako nespravodlivý, musíme napodobňovať Krista, ktorý znášal nespravodlivé zaobchádzanie, trpel pre spravodlivosť až do svojej smrti, bez sťažovania sa (1Pt 2:20-21). Hlavná príčina zmätku a rozdelenia korintskej cirkev bolo Satanom inšpirované seba-povyšovanie, ktoré si nachádzalo výhovorky pre ospravedlňovanie hriechu, čím sa Satan snažil zničiť toto spoločenstvo.

Opakom lásky nie je nenávisť, ale egocentrizmus.

Láska totiž DÁVA. Egocentrizmus vždy iba BERIE.

Júd 1,6-9: A anjelov, ktorí boli nespokojní s udržaním svojich pozícií Vlády, pretože zanechali svoje vlastné obydlie, týchto anjelov Boh drží na mieste večných reťazí v temnote pre Súd Veľkého Dňa. Ako sa aj Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, podobným spôsobom oddávajú sexuálnej nemravnosti proti prírode a odvracajú sa a idú za iným telom, stali sa výstrahou verejnosti, znášajúc trest Večného Ohňa. Podobne, naozaj, aj títo, títo blúznivci, na jednej strane poškvrňujú telo; na druhej strane neuznávajú Autoritu Vlády nebeských bytostí, hodných svojho mena; namiesto toho hovoria zlé reči a s vysmievaním sa im rúhajú. Naproti tomu, Michal, Princ Anjelov, keď spochybnil Satana a prel sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok proti Satanovi, ale povedal: Nech ťa Boh potrestá!

Pánov brat Júda zjavuje odsúdenie a Bohom už pripravené potrestanie falošných prorokov, ktorí svojim kázaním a démonickou náukou doslova prepletajú ľudí a démonov navzájom. Pokorným zjavuje ako vyhnuť hriechu a zároveň nám kladie pred oči tri hriechy týchto falošných prorokov, prítomných v našich časoch:

  1. Opovrhovanie: Opovrhujú autoritou vo všeobecnosti, ale predovšetkým autoritou Kristovou. Je to skryté v gréčtine, ale slovo autorita je v skutočnosti „panstvo“. Zvyčajne sa vzťahuje na Krista a Jeho panstvo nad nami (Ježiš je Pán).
  2. Rúhavý prejav a nerešpektovanie duchovných bytostí.
  3. Zvrátená, sexuálna žiadostivosť: Poškvrňujú telo, oddávajúc sa pocitom, ktoré ničia ich zábrany a hranice a ponárajú ich do najohavnejších hriechov. Najväčšie škandály tohto druhu vidieť práve u kňazov katolicizmu, ale výnimku tu netvoria ani pastori Protestantizmu, ani iných falošných cirkví.

Druhý hriech je zaujímavý, pretože hovorí, že nejde o to, že títo falošní proroci nebudú hovoriť o Satanovi, ale že ich reč je bezdôvodná, pohŕdavá alebo rúhavá voči anjelským silám. Ich kázanie doslova zjavuje, že prevracajú biblické účenie o démonoch a učia o nich, že nie sú niečo, o čo by sa kresťania mali zaujímať, rozumej o čom by mali mať pravé, t.j.biblické poznanie. Problém démonizácie mnohých neriešia, čím sa doslova sami identifikujú ako falošní (viď Mk 16:17-18). Nemôžu však konať inak, lebo sú falošní, bez autority a moci Ducha Svätého, preto ho obchádzajú.

Prečo by to robili? Pretože ich vedie lživý duch, svojim kázaním znevažujú, alebo popierajú existenciu a moc démonov. Toto je jasne vidieť v protestantskom kresťanstve, najmä v hlavných denomináciách, ktoré zašli do bodu, že takmer všeobecne súhlasia s tým, že Satan a jeho démoni v skutočnosti neexistujú, čím popierajú učenie Božieho Slova. Toto správanie však nad slnko jasnejšie zjavuje, akí úspešní boli démoni vo svojich podvodoch medzi nimi. Nezabúdaj však, že rovnakého ducha majú aj ich členovia a prívrženci – a rovnako lživá je aj ich reč a neúprimný ich prejav.

Na druhej strane sú evanjelické alebo tzv.charizmatické skupiny, ktoré hovoria o démonoch a Satanovi otrasným, namysleným spôsobom: “Ó, dnes (večer) porazíme Diabla!” Takéto veci hovoria vo svojich – dovoľ mi povedať – cirkusových stanoch, ako súčasť svojich tzv.evanjelizačných kampaní. Ale čo v skutočnosti robia? Prekrúcajú učenie Svätého Písma, povyšujú Satana nad Boha a predstierajú, že nad ním majú moc. Každý, kto vyhlási, že má moc poraziť Satana, je luhár. Prečo? Lebo jediný, Kto ho skutočne porazil a verejne nad ním triumfoval – a toto je učenie Písma – bol svätý Spasiteľ Ježiš, ktorý sa nikdy žiadneho hriechu nedopustil. Teraz vidíš a môžeš pochopiť, ako hlboko sú podvedení a ako ľahko podvádzajú všetkých, ktorí nepoznajú Písmo ani Božiu moc.

Pravda o Satanovi jejasná a je v Písme, ale aby si ju poznal, musíš ho čítať a premýšľať nad slovami Jediného Boha, Ježiša Krista. Pravá Božia Cirkev túto pravdu pozná a chápe, že áno, Satan existuje. Áno, je mocný, ale pretože majú Boha vo svojom srdci, majú moc nad jeho zvodom a podvodom, aj všetkou jeho armádou, pretože im je od Boha daná sila rozlišovať, odmietnuť, odsúdiť a zničiť všetky jeho podvody, aj jeho vojsko. Skutoční, t.j.znovuzrodení Kresťania, nie sú bábky na špagáte a Satan nás nemôže ovplyvniť, pokiaľ mu my sami nedáme príležitosť. Ak sme skutočne zomreli sebe a poslúchame Kristov PRÍKAZ ŽIŤ POKÁNIE a pravidelnú obnovu v Duchu Svätom, dokážeme Diabla a jeho démonov, či otrokov nielen vidieť v akcii. My sa mu nemusíme nielen vôbec podriaďovať, ale je nám navyše daná Božia moc i schopnosť zničiť jeho plány aj úklady aj skutky a oslobodiť tých, ktorých zviedol a zotročil!

Toto falošní proroci a podvedení veriaci nemôžu, práve z dôvodu hriechu vzbury proti Bohu, odmietnutia znovuzrodenia, nepoznania Pánovho Slova, Jeho prevracania a vyhlasovania lží a kázní falošných prorokov. Uvedom si a skúmaj seba samého: Ak máš v srdci, na jazyku a v živote prítomnú lož, pretvárku a dvojakú reč, ak máš srdce plné zvrátených myšlienok a excesívnych emócií, si Satanov otrok, nie Boží služobník. Radím ti: Nenamýšľaj si, radšej sa boj!

Pánov brat Júda nám tak dáva jasné znamenia, ktoré si v kázaní falošných služobníkov máme všímať, odhaľovať a varovať pred nimi ostatných. Falošní kazatelia budú očierňovať Satana a jeho démonov, v ich životoch budú jasné znaky žiadostivosti a nemorálnej zvrhlosti a budú opovrhovať autoritou Ježiša Krista a svojou hriešnosťou tak budú vlastne robiť presne to, čo Satan chce – budú povyšovať jeho, nie Boha.

A pred takými sa maj na pozore a vyhýbaj sa im!

Najnovšie príspevky