Hľaď na Neviditeľné

10 NOVEMBRA 2021
Snáď najnádhernejším a najvzrušujúcejším veršom Pavlových listov je ona výzva “Hľaď na neviditeľné.” Už sama o sebe je skutočne “na zjedenie”, je neopakovateľná. Možno si povieš, že je to šialené. Ale to, čo my, ľudia, považujeme za šialené, je u Boha múdrejšie, než všetka, ale iba ľudská múdrosť a veda.

Rim 1,19-20: Všetci ľudia sa napriek tomu, čo je známe o Bohu, a čo leží očividne pred ich očami (pretože Boh to zjavil!), držia svojej bezbožnosti a bezbožne zapierajú Pravdu [Božiu]. Lebo Jeho neviditeľné vlastnosti sú rozumom pochopiteľné už od stvorenia sveta vo veciach, ktoré boli stvorené; to znamená, že aj Jeho večná moc a Božstvo sú pochopiteľné. Takže človek nemá výhovorku a pred Bohom je neospravedlniteľne trestuhodný.

Boha možno pochopiť – dokonca aj neobrátení môžu pochopiť niektoré veci o Ňom. Napriek týmto veršom tí, ktorí Boha osobne nikdy nepoznali hovoria, že Boh je nepochopiteľný. Ale ako vidíme a Pavol svedčí, vo svete ľudí existuje jasné svedectvo, že Boha je možné pochopiť. Je to neustále a prirodzené zjavovanie Božej moci a prirodzenosti a toto zjavenie je dostatočné na to, aby Boh bral týchto ľudí na zodpovednosť za ich správanie a aj na zodpovednosť brať bude.

Toto prirodzené zjavenie však pre spásu človeka nestačí, pretože Boh na iných miestach ukazuje, že spása si vyžaduje konkrétne a osobné zjavenie Jeho Slova. “Nikto,” hovorí Ježiš v Jn 6:44, “nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal; a ja ho vzkriesim v posledný deň.”

Takže zjavenie prostredníctvom toho, čo Boh stvoril, je dostatočne jasné na to, aby bral Boh ľudí na zodpovednosť za ich správanie. Ak teda Jeho neviditeľné vlastnosti, večná moc a božská prirodzenosť sú jasne pochopené z viditeľných vecí, ktoré Boh urobil v tomto svete, potom všetko, čo musíme urobiť, je použiť zdravý rozum v spojení s Pravdou Písma, aby sme objavili a zistili aký Boh naozaj je.

Lenže, ak Boh hovorí, že Jeho vlastnosti môžu jasne pochopiť aj neobrátení, a že Ho vidno vo viditeľnom stvorení v tomto svete, aké viditeľné stvorenie na zemi nám potom zjavuje obraz neviditeľného Boha?

Presne to, ktoré Boh sám opisuje v Gn 1:26. My – ľudstvo stvorené na Jeho obraz a podobu, t.j.znovuzrodení – vyzerajú (duchovne) ako On. Všimni si ten verš dôkladne: nehovorí “každý človek na planéte”, ani že “celé ľudstvo” je stvorené na Boží obraz a podobu. Nehovorí, že z každého, či hocakého človeka je možné poznať Boha. Nič také tu nečítame.

Tento jediný verš z pasáže o počiatkoch všetkého hovorí jasne, že Boha možno poznať len z ľudí STVORENÝCH na Boží obraz a podobu. Boh je Duch a tým je jasné, že Boha možno poznať len z tých, ktorí boli stvorení, t.j. narodení duchovne, to jest z Boha, čo znamená znovuzrodení (viď Jn 3:3.5). Doslova to znamená, že ak hľadím na toho, kto znovuzrodený naozaj je, kto bol s Bohom zjednotený, kto s Bohom hovorí denne a je denne skrze vzťah jednoty s Ježišom Kristom formovaný, t.j.TVORENÝ na Jeho obraz a podobu, pozorujem Boží charakter, reč, zjavenie a prejav Boha v tomto svete. Ježiš to povedal dokonale:

Jn 3,3: Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nie je schopný vidieť Božie Kráľovstvo.

Jn 3,5-6: Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho Kráľovstva. 6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

Jn 10,30Ja a Otec sme jedno.

Jn 12,45: A kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma poslal.

Toto vôbec nie je ťažké pochopiť. A už pri pochopení tohto princípu niet divu, že “bohovia” gréckej mytológie odzrkadľujú padlé ľudstvo vo všetkých jeho slabostiach, zvrátenostiach a vášňach. Gréci jednoducho zjavili, že čo uctievali, neboli bohovia, ale padlé, hriešne bytosti, i keď mnohokrát s nadprirodzenou mocou, aké tu žili už za čias pred potopou, za Noeho. Gréci tak v tzv. “bohoch” odzrkadľujú všetku úbohosť, slabosť a bezbožnosť, akú má každý človek, ktorý odpadol od Boha, a aj každý, ešte nestvorený na Boží obraz a podobu.

Avšak časti Písma, ako 1Kor 2:6-16, vysvetľujú špeciálne, osobné zjavenie Boha, ktoré nám pomáha poznať Božie veci, aby sme mohli mať Kristovu myseľ a byť Bohom formovaní na Jeho obraz a podobu. Takto z mnohých pasáží Písma vieme, že stvorená ľudská bytosť je sama o sebe len počiatkom reality Boha a formovania na Jeho obraz a že Božia stvoriteľská sila stále pôsobí a multiplikuje Jeho obraz v ľuďoch. To znamená, že po znovuzrodení sme “majstrovské dielo v procese”, ešte nedokončeným dielom, ale Boh na nás osobne a denne pracuje. Všetko bude zavŕšené až pri Ježišovom druhom príchode.

Chceš byť aj ty narodený z Boha? Chceš byť Boží Syn, či Dcéra? Chceš byť aj ty formovaný na obraz Jediného, Živého Boha a zjavovať Ho na zemi? Potom ti v príprave na duchovné narodenie z Boha ponúkam kurz Spása. A po jeho absolvovaní nás kontaktuj.

Najnovšie príspevky