Vyslanci Lásky

4 AUGUSTA 2022
Poď, sadni si. Poviem ti pravdivý príbeh o Levitoch, mestách útočiska a trestuhodnej nedbanlivosti.

Boh prikázal Mojžišovi a Deťom Izraela, aby vyčlenili 48 miest pre Levitov, ktorým Boh nedal žiadne poľnohospodárske územie v Krajine Izraela. Uvedom si: Leviom boli mestá do starostlivosti zverené, ale neboli im dané ako dedičný majetok. A tieto levitské mestá slúžili aj ako „mestá útočiska“. Keď niekto spáchal neúmyselné zabitie, príbuzní obete mohli zabiť vraha, pokiaľ neutiekol do jedného z týchto špeciálne určených miest.

Nm 35:6; Mestá, ktoré musíš dať Levitom, musia zahŕňať šesť miest útočišťa.

Levitské mestá slúžili aj ako mestá útočiska, pretože životy Levitov boli protikladom neúmyselnej vraždy. Vrahovo uväznenie v týchto mestách teda poslúžilo na neutralizáciu účinku jeho zločinu.

Neúmyselným vrahom hrozil trest smrti iba v prípade, ak bola vražda výsledkom ich nedbanlivosti.

Nedbalosť, ktorá môže mať za následok smrť inej osoby, je očividné ignorovanie blaha iných ľudí. Stačí tak málo, ako napríklad svojvoľné oneskorenie platby za prácu, tovar, či službu – viď svedectvo . Z nedbanlivého správania nás usvedčuje samotné upozornenie blížneho, že máme čosi nevyrovnané, nedokončené, že sme nespravili, k čomu sme sa my sami zaviazali, že sme niečo zanedbali. Aj Boh nás upozorňuje ak zanedbávame Jeho.

Táto necitlivosť voči iným ľuďom je však v diametrálnom rozpore s príkazom bratskej lásky, ktorej príkladom sú Leviti. Čo bolo a je úlohou Levitov? Spájať Boží ľud s Bohom – prostredníctvom náuky bohoslužby v chráme Ducha Svätého, ktorým Kresťania sú – a spájať ich medzi sebou navzájom tým, že ich učia nie prikázania ľudí ani hriešne tradície otcov, či učenie démonov, ale Boží Zákon.

Leviti sú – ako vidíš – medzi nami aj dnes. A aj dnes je ich jediným podielom na zemi nie dedičný majetok ich predkov, ani účet v banke, ani fyzický majetok, ale iba Pán sám (Nm 18). Aj keď im patria všetky desiatky a to na údržbu miest útočiska, zatiaľčo si všetci Synovia Izraela užívajú a zväčšujú svoje dedičné majetky, Leviti žiaden fyzický majetok mať nesmú a preto ani nemajú. Zamysli sa.

Leviti sú totiž spojením medzi Bohom a Jeho ľudom. Závisia na Bohu úplne a vo všetkom. Žijú vierou. A s ohľadom na prorocký čas, nás Boh učí napodobňovať ich. Všetci by sme sa mali snažiť o posilnenie nášho vlastného spojenia s našimi blížnymi, ich vzájomného spojenia a ich spojenia s Bohom, aby sme vždy dbali na to, aby sa inému človeku nedostalo žiadne fyzické alebo duchovné zranenie.

Lekcia, ktorú nás Leviti učia, je táto:

Fyzická smrť nie je jediným spôsobom, akým duša zabíja seba aj svojho blížneho. Bolesť, zármutok ako aj starosti, ktoré svojim blížnym spôsobujeme našou – hoci neúmyselnnou, bezohľadnosťou, či nevšímavosťou ich blaha, – aj to je zabíjaním ich duší.

Preto zažni v sebe svetlo Božieho Slova a dôkladne preskúmaj svoje srdce, či nie si nespravodlivý voči Bohu, povyšovaním svojej vôle, spôsobov a záujmov nad tie Jeho, a či neužívaš Jeho dobrá bez ohľadu na zanedbanie povinností voči Božiemu Služobníkovi, ktorý ti ich priniesol. Či tým nespôsobuješ ich, aj svoju smrť: svoju hriechom a im zármutkom duše, trápením, alebo iným fyzickým, či duchovným zlom a nepríjemnosťami. Skúmaj seba samého, či dávaš rovnakým spôsobom, ako je dané tebe. Či miluješ tak, ako si sám Bohom milovaný. Či samého seba nezabíjaš hriechom prekliatej nedbanlivosti a svojou nedbanlivosťou neponáraš iného do túžby zabiť. Rovnaký hriech pácha každý, kto porušuje príkaz dávať robotníkovi včas jeho odmenu za prácu.

Pamätajme preto na Božie Slová: “Čokoľvek ste urobili jedinému z Mojch maličkých, Mne ste to urobili. “

Boh odpláca mierou za mieru. Nech nám nikdy nemusí odplatiť za žiadnu neúmyselnú vraždu blížneho.

Musíme sa teda nad sebou zamyslieť a v duchu možno aj “prežiť” nasledovné otázky:

“Ako by som sa cítil sám, keby som ja inému dával včas a hojne, a on by mňa nechal zakaždým čakať na to, čo mi Boh sám skrze neho poslal? Ako by som sa cítil ja sám, keby som mal zachraňovať životy v momente, keď som sám sužovaný a trápený – zabíjaný hriechom blížneho? Aké ľahké je pre mňa starať sa o blížneho v momente, keď som zarmucovaný? Viem sa vôbec vžiť do situácie iného? Ako veľmi mi prekáža, ak zanedbávam Boha?”

Preto si daj pozor a stráž svoju dušu veľmi, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou!

Najnovšie príspevky