Kresťanským Podnikateľom

18 MÁJA 2022
Dovoľ mi svedčiť ti o Božej moci a pomoci v svedectve, ktoré tebou, kresťanský podnikateľ, isto a možno riadne zatrasie. Ale to iba preto, aby ťa zbavilo prekážky, ktorá ti bráni vidieť Boha a naozaj prijať všetko to požehnanie, ktoré pre teba má a ty ho zatiaľ sám a paradoxne – blokuješ.

Keďže sme v službe Bohu v mojej rodnej vlasti len krátko, istý čas trávime rozhovormi s ľuďmi, ktorí sú podnikateľmi. A je jedno, či sú to majitelia firiem, alebo vedúci a predajcovia v obchodoch, lebo všetci sú vo svojej práci aktívni, všetci tu v istom zmysle podnikajú a každý z nich by mal zažívať Božie prisľúbenie:

Ž 128:1-2; Pieseň výstupu. Požehnaný je každý, kto sa bojí Pána; kto kráča Jeho cestami. Lebo budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.

Áno každý by plnosť požehnania zo svojej práce zažívať mal, ale nie každý vie, prečo ho nemá. A ešte menej medzi kresťanskými podnikateľmi vie, že ako všetky Pánove prisľúbenia, aj požehnanie práce – a špecificky podnikateľa, ktorý na jednej strane dáva prácu svojim zamestnancom, a na druhej prijíma prácu svojich dodávateľov,- má svoju špecifickú podmienku a tou je Boží Zákon:

Lv 19:13; Svojho blížneho nepodvedieš, ani ho neokradneš; mzda najatého muža nezostane u teba do rána.

Čo tým chcem povedať? Nuž to, že aj HZP je istým druhom “podnikateľského subjektu”, ktorý “obchoduje” tak so študentami, ktorým sprostredkúvame biblické učenie formou lekcií a kurzov, ale aj predajom kníh, čoby študijného materiálu. A vo vzťahu práve kresťanských “firiem” voči sebe navzájom, vidím hriech, ktorý zjavne nik iný nevidí, alebo ešte lepšie: je naň tak zvyknutý a necitlivý, že mu už hriechom vôbec nepripadá aj napriek tomu, že od neho doslova závisí finančné požehnanie a príjem podnikateľa, aj budúcnosť jeho firmy.

Čoby kresťanský podnikateľský subjekt sa v HZP svedectvo o Božej prítomnosti a moci, ako aj náuku Božieho Slova snažíme k dušiam dostať nielen osobne, audio nahrávkami formou streamingu a blogmi, ale aj formou spomínaného knižného spracovania náuky Písma, ktoré potom a špecificky kresťanským obchodom, ponúkame. Cieľom je svedčiť o Božej moci a spása duší. A paradoxne, práve tu narážame na hriech týchto kresťanských podnikateľov, spôsobmi opísanými vo verši Levitika:

  • Jedni nám po osobnom svedectve odber kníh sľúbia, ale ich slová a skutky si protrečia (viď 2Tim 2:25-26). Neuvedomujú si, že pred Pánom stojíme v každej chvíli a nesplnený prísľub nákupu je pred Bohom to isté, ako porušená zmluva.
  • Iní našu knihu prijmu, s tým, že si ju chcú najprv pozrieť, čo v praxi znamená prečítať, ale nezaplatia ani ten jediný výtlačok, ktorý používajú. Aj to je hriech, lebo našu prácu už prijali, ale odmenu za ňu nám nedali.
  • Nech je však zvelebený Pán za tých, ktorí prijali nielen nás a naše osobné svedectvo aj modlitbu za nich, ale aj našu prácu a aj uhradili ju skôr, ako ju začali čítať, lebo aj takíto sú medzi nami.
  • Ale potom je tu väčšina tých, ktorí si neuvedomujú, že prijať hotovú prácu od jej výrobcu a platbu za ňu nepreviesť okamžite, ale čakať hoc len deň navyše, alebo mesiac, lebo pohania to nazývajú splatnosť faktúry, je viacnásobný hriech:
  1. Tento hriech väčšiny je porušením Zákona Boha, ktorý zakázal zadržiavať mzdu za prácu iného do ďalšieho dňa.
  2. Je to hriech náuky a prijatia “spôsobov pohanov” – je nemožné byť Kristov a žiť pohansky.
  3. Keďže každý hriech je prestúpením celého Božieho Zákona, všetci kresťanskí podnikatelia, ktorí sa takto správajú, sú vlastným rozhodnutím hrešiť už v kliatbe hriechu, t.j.odrezaní od Božieho požehnania, nie Bohom prijatí (viď Lv 19:13 aj Iz 32:6-8). Možno sa ešte diviť, že nežijú plnosť požehnania?
  4. Čo si ešte neuvedomujú je, že si nielen neplnia svou povinnosť voči Bohu, a to svedectvom o Jeho mocných skutkoch a milosti, a hoci nechtiac, sú pohoršením pre všetkých okolo nich.

Iste, ak je firma v dlhoch a požiadala by o splatnosť z dôvodu problému – upraviť splátku z dôvodu núdze – nie je to hriech. Milosrdenstvo s blížnym nie je hriech. Ale oddaľovať mzdu za prácu iného automaticky, zo zvyku a podľa príkladu pohanov, alebo zo žiadostivosti nadržiavať jeho osobe, pre kresťana hriech je a vôbec nie malý.

Takéto hriechy sa totiž týkajú zmlúv medzi dvoma stranami a v prvom rade medzi kresťanom a Bohom. A Ježiš Kristus, jediný a pravý Boh, je Bohom Zmluvy. Kto teda porušuje zmluvu, koná proti Zákonu – porušuje Boží Zákon vo všetkých jeho prikázaniach. Takto človek nerozumne, ale sám rúca svoju ochranu a zbavuje sa požehnania.

Vediac toto všetko, som celý čas stála a ešte stále stojím pred Pánom a prosím Ho o milosrdenstvo so všetkými zúčastnenými.

Nie, nemodlila som sa a nemodlím sa za peniaze, ale za milosrdenstvo a ochranu duší kresťanských predajcov pred násobením ich hriechov.

A Pán sa podľa svojho prisľúbenia postaral o včasnú splatnosť faktúr tých, ktorí si dielko zakúpili, sám. Ostatní si svoju hriešnosť a stratu, ktorú uvidia aj pocítia, zatiaľ neuvedomili.

Ale nech je zvelebený Pán za Jeho milosrdenstvo voči nám a nech každý, kto toto svedectvo číta, varuje svojich veriacich blížnych, ktorí sú podnikateľmi pred hriechom, ktorý zasahuje duchovné, materiálne, aj rodinné požehnanie v každom ohľade.

Najnovšie príspevky