Múdrosť a Obrana

15 MÁJA 2022
Medzi vlastnosťami Boha, o ktoré sa máme usilovať, má múdrosť mimoriadne vysokú hodnotu, ako dosvedčujú Príslovia 4:7: „Múdrosť je hlavná vec; preto získaj múdrosť.” Múdrosť je teda prvou a hlavnou vlastnosťou, ktorú máme mať.

Kaz 7,8-10: Lepší je koniec veci ako jej začiatok; a trpezlivosť je lepšia ako povýšenosť. Nebuď vo svojom duchu unáhlený do hnevu; lebo hnev odpočíva v hrudi bláznov.  Nehovor: Čo je príčinou toho, že predošlé dni boli lepšie ako tieto? Lebo nie pre múdrosť sa na to pýtaš.

Ježiš používa podobenstvo o prázdnom dome, „vyzametanom a usporiadanom“, ale to, čo ho napĺňa, zamená veľký rozdiel, keď dôjde na jeho „koniec“. Keď prechádzame prázdnym domom, možno vidíme jeho potenciálne možnosti, ale keďže je prázdny, nie je to teplé, akceptujúce a prívetivé miesto. Takým domom sú všetci, ktorí nemajú Ducha Svätého, čo dokazuje apoštol Pavol (Rim 8:9). Nebolo by dobré urobiť z domu nádherné miesto pre život? Takýto projekt však môže priniesť aj množstvo potenciálnych úskalí. Verše Kazateľa uvádzajú niektoré z dôvodov, prečo projekt, ktorý bol na začiatku dobrý, nemusí byť dotiahnutý do konca. A na to si musíme dávať pozor všetci a zvlášť dnes.

Kontext Ježišovho podobenstva a Petrova rada zjavujú, že daný jednotlivec je Kristom vykúpený, povolaný a zmenený, čo sú dobré veci. Takého človeka nazveme obráteným. Ježiš nazýva toto bytie „vyzametaný dom“; Peter toto vyzametanie opisuje ako „únik pred znečistením tohto sveta“. Ale v závere sa videnie jednotlivca, oddanosť a disciplína javia ako slabé. Obrátený človek ustúpi od pokánia a znova sa zapletie do svojich hriešnych spôsobov ako pred obrátením.

Slabý charakter bráni dobrému, úspešnému koncu.

Aj Ježiš preklína figovník, ktorý neprodukoval figy, a v podobenstve o talentoch hovorí o človeku, ktorý zakopal svoje peniaze, že bol odmietnutý. Inými slovami, nepreukázali žiadne pozitívne využitie svojich talentov.

Šalamún teda vymenúva štyri možnosti, prečo sa pokrok zastaví. Sú to pýcha, netrpezlivosť, hnev a strach, čo je nevera. Pýcha je v skutočnosti otcom – generátorom – ostatných troch. Človek, ktorý dokáže ovládať svoju svojvôľu, ako to zjavujú príklady netrpezlivosti, hnevu a strachu, ich ovláda, pretože pre seba vidí oveľa väčší úžitok v tom, čo sa od neho žiada znášať. Pretože vierou vníma Boha ako prítomného v jeho skúškach, skutočne veriaci Kresťan chápe, že sú pozitívnou prípravou na Božie Kráľovstvo.

Akí sme vo vzťahoch s Bohom charakterovo slabí, sa niekedy môžeme naučiť od našich detí. Tento scenár poznajú mnohí z nás: Keď sa začne dlhá cesta, rodina sa naskladá do auta. Netrvá dlho a jedno z detí sa kňučivým hlasom spýta: “Už sme tam?” “Kedy sa tam dostaneme?” “Ako dlho to bude ešte trvať?” Robia to preto, že malé deti majú veľmi malú alebo žiadnu predstavu o čase a vzdialenosti. Ich mentálne hodiny sa pohybujú oveľa rýchlejšie ako u starších ľudí, pretože nemajú skúsenosti, ktoré by ich takéto veci naučili. A presne to isté sa deje neskúseným veriacim. Z ich správania sa v skúškach vidíme ich charakterovú slabosť. A presne tak vidí slabosť nášho charakteru v skúškach Boh.

V našich skúškach viery môže nedostatok skúseností pôsobiť vo vzťahu k Bohu a Jeho zámerom s nami doslova proti nám. Preto musíme spoznať Boha a vidieť veci z Jeho dlhšej, širšej perspektívy. Verše v Kazateľovi 7 teda skutočne porovnávajú trpezlivú vytrvalosť s pýchou a jej plodmi netrpezlivosti, unáhlenej frustrácie a strachu, ktorý je zjavením nevery Bohu.

Táto časť obsahuje pravdu, že dlhá cesta je často lepšia ako rýchla a ľahká cesta, ktorú nezrelí a charaktrovo slabí hľadajú takmer vždy. Ľudia často robia veci narýchlo, len aby ich stihli, bez toho, aby sa zaujímali o to, ako dobre ich robia, alebo ich spravili. Sú povrchní, chvíľkoví, slabí. Ako učí Písmo: v čase skúšky odpadávajú od Krista.

V Ježišovom aj Petrovom podobenstve Boh zjavne nie je spokojný s čiastočnými riešeniami, ktoré telesná myseľ tak ľahko považuje za prijateľné, ba v poriadku. Slabý charakter nie je vôbec v poriadku. Boh chce, aby sme nedostatky vo svojom charaktere prekonali, nie ich zakryli. Uprostred skúšok nášho vzťahu s Bohom si musíme pamätať, že On je Stvoriteľ, nie my, a On vie, čo chce dosiahnuť.

Ak si sa tu našiel a chceš svoj slabý charakter zmeniť na skutočne Boží, ponúkame ti naše nádherné kurzy Pokánie, Jeho Skutky a Ovocie aj Úžasné Duchovné Dozrievanie.

Najnovšie príspevky