Buď Požehnaním

Keď Boh povolával Abraháma, nášho praotca vo viere, dal mu okrem iného, aj toto prisľúbenie:

„…Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním.
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,1-3)

Požehnanie pochádza z faktu, že si požehnaním

Jedným z prvých aktov poslušnosti, ktoré Pán od svojho ľudu žiada, je oddeliť prvé ovocie nášho požehnania, náš desiatok, posvätnú časť – a dať ho tým, ktorí slúžia Pánovi, ako aj chudobným (Dt 26,13). Ak tento príkaz neposlúchame, potom máme len veľmi malý biblický základ, na základe ktorého môžeme očakávať Božie požehnanie seba samých. Naopak, poslušnosť Bohu znamená hojnosť požehnania (Mal 3,10-12). Ak sme požehnaním pre iných, môžeme si byť absolútne istí, že Boh zahrnie požehnaním aj nás. Tento princíp je potvrdený aj v Novej zmluve, ktorá učí, že práve konkrétna pomoc blížnemu v núdzi, je dôkazom prítomnosti Božej lásky v nás (1Jn 3,17; Prís 19,17). Vďaka našej zmluve so Všemohúcim Bohom skrze krv Ježiša, môžme teraz obaja: aj Židia aj Kresťania z pohanov vedieť, že sme najcennejším vlastníctvom Boha (1Pt 2,9). Sme deťmi Kráľa kráľov a Pána pánov. Jeho vzácny poklad!“ Preto buďme požehnaním pre blížnych, aby sme zjavovali nášho Otca, ktorý je Darcom toho najlepšieho. Veď blaženejšie je dávať ako prijímať (Sk 20,35). Ak chceš byť spolu s nami Pánovým požehnaním až do končín zeme, pripoj sa k nám skrze nasledujúce projeky:

left

FOND PROTI HOLOKAUSTU

Zácharna života je pre nás absolútnou prioritou. O to skôr, že pred nami je ďalší židovský holokaust, prorokovaný Ježišom Kristom práve pre posledné časy, v ktorých ty a ja žijeme. Nikdy viac! Toto sú slová, ktoré nám prichádzajú na myseľ, keď myslíme na šesť miliónov Židov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov nacistického Nemecka, či iných častí Európy. V časochprvého holokaustu sme pomôcť nemohli, lebo sme tu mnohí neboli. Ale dnes je na nás, aby sme dokázali svoju vieru a lásku k tým, skrze ktorých k nám prišla Spása, aj celkom konkrétne. Vždy, keď dôjde na tému holokaustu, počujeme slová – nikdy viac. Ježiš povedal, že holokaust začne na Západnom brehu, území, ktoré sa dnes nazýva „okupované územie“. V proroctve toto územie Ježiš nazval jeho biblickým názvom: Judea-Samária.

Finančným požehnaním s označením FPH zasielaš spoločne s nami prostriedky pre podporu židovských rodín, ktoré budú musieť z územia Judey v blízkej budúcnosti utekať, aby si zachránili holé životy. Aby tieto rodiny neostali úplne bez prostriedkov, spolupracujeme s Jeruzalemským Prorockým Kolégiom priamo v Izraeli, ktoré bude prijatie a pomoc týmto židovským rodinám v čase najväčšej krízy koordinovať a rozdeľovať.

PROJEKT INTERCESSOR

Medzi ďalšie aktivity v súvislosti so zverenou služou ohlasovania, patrí aj vydavateľská činnosť HZP. Skrze vydavateľstvo Intercessor prekladáme a vydávame preklady hodnotných diel s kvalitným, duchovným obsahom, ale nielen to. V súvislosti s proroctvami posledných čias, pripravujeme aj knižné vydania kurzov a materiály pre pomoc všetkým, úprimne hľadajúcim Krista, práve pre čas noci, o ktorom prorokoval náš Pán (Jn 9,4). Podporou tohto projektu s označením ITCSR sa teda podieľaš na šírení Pánovho Slova a učenia vskutku hmatateľným spôsobom. Posledným takýmto dielkom bola publikácia D.Sheetsa s názvom Autorita v modlitbe, ktorú si je možné stále objednať.

left

HLAS Z PÚŠTE

Odoslaním požehnania s oznažením HZP, Vaša podpora smeruje priamo pre fungovanie každodenných operácií a rozvoj vízie našej biblickej, prorockej školy. HZP je snahou umožniť veriacim na Slovensku, ale aj vo svete poznať nielen pravdu Písma o spáse a prichádzajúcom Božom kráľovstve, ale porozumieť aj súvislostiam medzi súčasnými udalosťami a biblickými proroctvami, ktoré sa splnia práve v našich časoch. Svojou pomocou sa podieľaš na Pánovom diele a príkaze hlásať evanjelium o Božom kráľovstve až do končín sveta.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a pomoc.