KPD – Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je nevyhnutným predpokladom pre záverečné kurzy o proroctve, obsiahnutom v knihe Zjavenie. Študent biblického proroctva musí získať úplné pochopenie videní, obrazov a učenia knihy Daniel, pretože pre kresťana je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Ježišovým Druhým príchodom a skutočným založením Božieho kráľovstva na tejto zemi. Prostredníctvom Daniela Boh zjavil svoj postupnosť svojho plánu pre krajiny a vládcov, ktorí budú na zemi v posledných časoch. Tajomstvá knihy Zjavenie nemožno úplne pochopiť bez predošlého pochopenia knihy proroka Daniela. V tomto rozhodujúcom kurze bude študentovi poskytnutý náhľad na Starozákonné učenia knihy Daniel a bude mu do hĺbky vysvetlené tak, aby bol študent prirpavený na záverečné kurzy – kurzy Zjavenie 1 a Zjavenie 2. Po absolvovaní kurzu Kniha proroka Daniela by mal každý študent poznať dôležité prorocké obrazy a rozumieť učeniu knihy Daniel.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je takmer devätnásť hodín prednášok a šestnásť kvízov. Prihlásenie do kurzu je možné na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúcich kurzov Spása a Pochopenie konca čias.