Pravda

31 OKTÓBRA 2021
Keď Ježiš pred Pilátom vyznal, že sa narodil preto a aj na svet prišiel preto, aby vydal svedectvo o Pravde pilát mu so sakrazmom odpovedal:  „Čo je pravda?“

A či ty vieš, že z rovnakého dôvodu ako Ježiš, sme na svet prišli aj my – aby sme vydali svedectvo o Pravde a potom sa vrátili zasa späť k Otcovi?

Keď Ježiš krátko pred svojiom odchodom zo sveta učeníkom povedal, že odchádza a keď príde na miesto, kam ide, že im tam pripraví miesto a potom sa pre svojich vráti späť. A že cestu kam ide, aj spôsob, ako tam pôjde, poznajú. Tomáš bol z toho zmätený, tvrdiac, že nepozná ani miesto kam Ježiš ide, ani cestu rovnako, ako mnohí dnes.

Jn 14,6: Ježiš mu odpovedal: Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Nielenže sa Ježiš v Jn 14:6 charakterizuje ako pravda, ale v Jn 17:17 navyše dodáva, že „Božie slovo je pravda“. V 1Kor 15:45.47 sa Pavol zmieňuje o Ježišovi ako o „poslednom Adamovi“ alebo „druhom Človeku“, Počiatku nového poriadku, celej rasy alebo rodiny bytostí, ako je On, rovnako ako je celé ľudstvo na obraz nášho prvého praotca, prvého Adama.

Mnohí môžu povedať: “Povedal som ti pravdu.” Ježiš však pravdu nielen povedal, on ju stelesnil. Dal pravdu do viditeľnej, konkrétnej podoby, aby ju mohli vidieť všetci, ktorí tak túžia. Akú dôveryhodnosť to dáva! Učiteľ vie prezentovať matematickú, gramatickú, vedeckú či historickú pravdu a nezáleží na tom, aký je človek. Ak však niekto učí alebo vysluhuje morálnu pravdu, jeho príklad – aký je vo svojom charaktere – je veľmi dôležitý.

Chcú byť ľudia poučení o čistote od cudzoložníka alebo o čestnosti od klamára a zlodeja (Rim 2:21-24)?

„Pravda“ v Jn 17:17 je grécke slovo aletheia, čo znamená „realita, prejavená, neskrývaná podstata veci“. Pravda je skutočnosť, ktorá je základom spravodlivého príkladu. Je to čistá, nefalšovaná realita. Ježiš je táto Pravda.

Porovnaj to s tým, čo Ježiš hovorí o Satanovi Židom v

Jn 8,44: Vaším otcom je Satan a vy chcete robiť žiadosti vášho otca, lebo on bol vrah od Počiatku a nezaujal stanovisko v Pravde, lebo v ňom Pravdy niet. Keď klame, hovorí prirodzene, pretože je luhár a otec lži.

Satan je Kristov diametrálny opak, stopercentne neupravený podvod. Celý Boží plán je založený na predpoklade, že obrátení vedia, že Boh je pravdivý. Ak nie je verný svojmu Slovu alebo svojmu vlastnému spôsobu života, ako mu možno dôverovať? Musíme žiť vo viere v tohto pravého Boha a v to, čo hovorí! Pravda tvorí základ, základ, realitu pre obrátenie človeka. Ježiš je ten základ, lebo On je Architektom, Staviteľom aj Zavŕšiteľom všetkého stvoreného, či už je to viditeľné, alebo neviditeľné, či už sú to tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, alebo sily, či akákoľvek iná, pozemská autorita slúžiť a každá autorita bola stvorená ako vzor služby Bohu.

Zamysli sa nad týmto: Existuje osobný, živý, všemohúci Boh, ktorého cesty a zákony sú vo svojej podstate správne – sú pravdivé. Preto človek, ktorý má Božieho Ducha a je čestný, je ochotný hovoriť pravdu a uznať ju, keď sa mu ukáže, a ktorý ju bude používať v každodenných, praktických situáciách, sa musí nakoniec stať tým, podľa ktorého sa modeluje. Každý, koho Pravda-Kristus formuje na svoj obraz a podobu, nakoniec bude ako jeho Pán, Ježiš Kristus.

Ale platí aj opak: človek, ktorý Svätého Božieho Ducha nemá a je neúprimný, nečestný, je neochotný hovoriť pravdu a uznať ju, keď sa mu ukáže, a ktorý ju nebude v každodenných, praktických situáciách používať, ale zapierať, sa musí nakoniec stať rovnakým, podľa vzoru ktorého sa sám deformuje. Každý, koho Satan deformuje na svoj obraz a podobu, bude nakoniec žiadostivý, nemajúci zmysel pre Božie veci, len pre ľudské a stane sa luhárom, vrahom a podvodníkom, ako jeho otec a majster prvého hriechu, Satan.

Boh robí svoje deti, t.j. znovuzrodených veriacich, kráľmi a kňazmi (Zjv 1:5-6; Zjv 4:9-10), teda vodcami a učiteľmi spôsobu života založeného na zjavenej Pravde – Ježišovi Kristovi. Vo svojej rodine bude mať len takých, ktorí budú stelesňovať pravdu ako Ježiš. Inými slovami, aj my budeme zosobnenou pravdou.

Aby sa to však toto stalo, musíme to teraz žiť vedení Duchom Svätým a podľa našich najlepších schopností.

Najnovšie príspevky