Varuj ich predo Mnou

10 JÚLA 2021
Sme generáciou, ktorá očakáva najväčšie prorocké naplnenie všetkých čias- doslova splnenie 2650 rokov starých proroctiev. Je najvyšší čas oboznámiť s nimi čo najväčší počet ľudí a varovať ich aby sa na ne mohli včas pripraviť. Tou najbližšou udalosťou je proroctvo 6.poľnice (Zjv 9) o 3.svetovej vojne, a jej svedkami budeme už onedlho všetci bez výnimky.

V 1Sam 31,11-13 čítame, že potom, čo Synovia Izraela pochovajú svojho mŕtveho kráľa Šaula, podriaďujú sa 7-dňovému pôstu. Nepostia sa však za jeho dušu, (tá je už v pekle), ale za živých obyvateľov Izraela. Prečo? Aby sa Boh zmiloval, aby kliatba – devastujúci duchovný vplyv hriechu, ani pohoršenie Šaulovho života a skutkov, nedopadla na všetok ľud, ktorý Šaulovi s úradom kráľa zveril Boh. Doslova, aby ľud ani len nenapadlo konať ako Šaul. Možno si povieš: A čo má toto spoločné s proroctvom o blížiacej sa vojne?

VŠETKO. Dovoľ mi vysvetliť ti to.

Kráľ Šaul tu symbolizuje a zdôrazňujem Bohom danú pozemskú autoritu (kráľ, prezident, premiér, minister, poslanec vlády, sudca, notár, ale aj otca a matku), ktorej bola zverená zodpovednosť za Boží ľud. Písmo ich nazýva symbolom “kráľ”. Uvedom si dobre, že túto autoritu Boh nikdy a žiadnemu zamestnancovi štátnych tzv.cirkví nezveril. Takých Písmo nazýva samozvaný kňaz, či falošný prorok. Lenže to najdôležitejšie je, že Boh nikdy a to žiadnemu kráľovi, nezveril vládu nad Božím ľudom. Boh sám je a zostáva zvrchovaným Vládcom všetkých. Tu sa nikdy nič nzmenilo a nemení. Zodpovedným v krajine zveril Boh len správu krajiny a Božieho poriadku v nej, všetko v záujme Boha. Nezveril im žiadnu funkciu, ani stoličku, ani titul, ani šerpu, ani klubovú kartu, exkluzívny klub, ani žiadne členstvo, aby si tieto sami delili medzi sebou. Takéto správanie je typické len pre pohanov. Zveril im SLUŽBU, rozumej zodpovednú prácu, skrze ktorú má byť každá autorita, rodičov nevynímajúc, obrazom Boha na zemi a spravovať zverenú zem a poriadok spoločenstva pre Boha. Zodpovedať sa budú všetci Jemu. Nedal im ani zábavku pre plnenie vrecka, ani pre márnu slávu, ale službu Jemu osobne (dôkaz Rim 13,3-4) Toto je pravda a fakt Písma. 1

Izraelský kráľ Šaul rýchlo spyšnel a stal sa bezbožným. Preto zomrel zbabelo a zbytočne. Jeho skazenosť a nekajúcnosť ho dohnala až k dohode s čarodejnicou. Odkaz pre nás znie: nekajúcnosť vedie do tých najpodlejších skutkov a najhlbších priepastí bytia – do zmluvy so smrťou. A dohoda zmluvou je. Možno sa tu zasmeješ, že v 21.storočí hovorím o čarodejníctve, ale keby si o ňom poznal pravdu a vedel, ako sa práve táto zvrátenosť v náboženských izmoch dneška dodnes praktizuje a možno aj tvojimi rodičmi, prešiel by ťa taký mráz po chrbte a preniklo také svetlo pravdy, že by si ihneď sedel v prachu a popole a kajal sa aj z faktu, že ono čarodejníctvo financuješ aj sám, vo forme daní – že krv ich zločinov je aj na tvojich rukách.

Máme tu teda dva spôsoby akými kráľ Šaul uvalil kliatbu (privolal hnev a trest Boha) na celú zem Izraela a na celý Boží národ:

  1. Spreneverou kráľa – jeho prvou povinnosťou bolo zjavovať ľudu na zemi Boha a Jeho dobrotu. O Šaulovej bezbožnosti si prečítaj v Písme sám. Sprenevera a nielen slovenských kráľov nie je ani tak zjavná skrze médiá, ako práve skrze následky: kliatby, pre ktoré trpia obyvatelia dodnes ako sú: zákon práva prvej noci, čím sa uzákonila vzbura proti Bohu, cudzoložstvo, krivá prísana a sprenevera, zotročovanie ľudí prácami na pánskom, prenasledovanie, väznenie a vraždy nevinných v politických režimoch, zákony, ktorými sa prikazujú vraždy, nemorálnosť a pohoršenie aj tých najmenších, pomoc a spolky so zločincami, mafiou, ustavičný útlak zvyšovaním daní, upieraním práva na súdoch atď. To tieto kliatby spôsobujú neúrodnosť krajín a nedostatok práce ich obyvateľov, aj zadĺženie všetkých obyvateľov EU.
  2. Čarodejníctvom. Rovnako ako kráľ Šaul, aj “králi” dneška uzatvárajú zmluvy s predstaviteľmi Bohom zavrhnutých náboženských kultov (t.j. oné -izmy a tajné spolky). Ich aktivity Boh sám nazýva hriechom čarodejníctva. Dokonalým predobrazom dnešnej reality je prorok Balám, ktorý za peniaze prisľúbil preklínať Izrael a dôkazom toho je fakt, že kto sa dnes pre vieru v Krista rozhodne opustiť falošný kult napr. katolicizmu, toho biskupi manipulatívne a s vyhrážkou zatratenia pre výstup z katolíckej viery, pošlú k notárovi overiť podpis, čo inokedy nevyžadujú. 2

Následky kliatby? Doslovná neúrodnosť zeme: záplavy, požiare, zosuvy pôdy, sucho, škodcovia atď. na obilninách aj hospodárskych zvieratách. Nezamestnanosť, strata dedičstva, chudoba, úbohé platy, vysoké životné náklady, úbohá produktivita aj fyzická a mentálna slabosť človeka, aj sociálne problémy, rozvody, zločinnosť. Králi a autority sa síce počas histórie menili. Ale ľudu pre jed katolicizmu nikdy nedošlo, že ich kliatby zostali. Dodnes doslova z polí zeme, ani z pliec a duší národov odstránené neboli 3. Boh sa nemýli, ani neklame keď hovorí: “Aký je kráľ, takí sú všetci jeho úradníci” a znova “Aký je kňaz, taký je aj ľud”.

Izraeliti z Jábesu nás učia pochopiť, čo sa celé generácie dodnes nenaučili. Ale čo my dnes potrebujeme nielen pochopiť, ale aj robiť. A viac, než soľ: je najvyšší čas začať 7.dňový pôst 4 za milosrdenstvo pre celý národ, aby sme nezahynuli pre kliatbu tých, ktorí nedokázali a nedokážu niesť zodpovednosť (váhu autority) zverenej služby a pritiahli a priťahujú tak nešťastie na seba, aj na nás 5.

Je najvyšší čas robiť pokánie, aby kliatby zašlých kráľov a generácií, ani tých súčasných, ani naše vlastné nepadali na nás a na naše deti.

V blížiacej sa 3.svetovej vojne zahynie 1/3 ľudstva. Niektorí ľudia na tému tohto proroctva hovoria: “A čo na tom, veď ak príde vojna, tak zahynieme a je to.” Takéto zmýšľanie je tragický omyl, lebo Boh nechce aby vôbec niekto zahynul (dôkaz 2Pt 3,9).

Otázka: Je možné byť aj napriek vojne chránený a nezahynúť? ÁNO. Je vari nášmu Bohu čosi nemožné? Veď Boh je náš Spasiteľ a Jeho plány s nami nezahŕňajú žiadnu formu smrti. Boh nechce, aby vôbec niekto zahynul. Ale žiadna vojna bez obetí nebola a nie je. Je teda jasné, že je možné sa zachrániť i keď nie každý bude zachránený. Ježiš je CESTA. Takže aj pre čas 3.svetovej vojny už plán záchrany (spásy) pripravil, lebo Láska vždy chráni, koho miluje. A pretože Boh nás miluje ozaj šialene, posiela nám varovanie. Najprv zjavením, ako sme sa na pokraj vojny dostali – viď Iz 24,5-6 a potom nám ponúka plán spásy Sk 2,37-39

Nevarujem ťa len pred vojnou, ale v prípade zaťatej nekajúcnosti aj pred blčiacim hnevom Boha. Uvedom si, čo prorok hovorí: zem je sprznená obyvateľmi a ľudí ostalo len máličko. Aký dokonalý popis príčiny vojny a jej následkov! A zamysli sa nad subtílnym, ale diametrálnym rozdielom v správaní sa obyvateľa a ľudí. Prorok nás tu totiž učí rozlišovať: obyvatelia vs ľudia. Rozdiel je v zmýšľaní a skutkoch: je v duchu, ktorý prvú skupinu ovláda a duchu, ktorý druhú skupinu vedie.

Blížiaca sa vojna zahubí tretinu ľudstva – zmenší počet jej obyvateľov, rozumej tých, čo zem prznia. Áno, zahynú v nej aj niektorí spravodliví, lebo prorok hovorí, že ľudí ostalo máličko. Je teda jasné, že nie všetci sa zachránia. Zdá sa, že príslovie: “Ak dvaja robia to isté, ešte to nie je to isté”, platí aj v zomieraní. Prvá skupina ľudí u proroka jasne opisuje nespasené duše. Obyvatelia zeme budú hynúť bez nádeje na večnosť – zbytočne ako Šaul. Ale ľudia, ktorí dnes a v najbližších dňoch prijmú varovanie a budú robiť pokánie, ak prijmú Krista, stanú sa Božími deťmi a ako takí nemusia vo vojne zomrieť vôbec (Mt 10,28), lebo Písmo prorokuje, že po vojne dôjde k obrovskému duchovnému oživeniu na zemi. Ale aj keď niektorí zomrú, ver mi, že ich tým Boh len postaví do bezpečia a oni onedlho vstanú a vrátia sa spolu s Ním ako dedičia zeme (Jn 11,11). Z obyvateľov sa však už v najbližších dňoch môžu stať ľudia. Ale nestane sa tak, ak im nepomôžeme.

3.svetová vojna je naozaj neodvratná a je predo dvermi. Je jasné, že je len ďalším nástrojom z arzenálu Satana, na vyhubenie nič netušiacich a pre hriechy zatiaľ “iba obyvateľov” zeme. Je to pasca, Satanova sieť, ktorú hádže na nič netušiace duše. Je to jeho “poľovačka na neveriacich” a všetkých nekajúcich. Mnohí z obyvateľov aj ľudí, ktorých prorok spomína, sú predurčení Bohom pre spásu. Sú medzi nimi aj tvoji príbuzní a priatelia, “králi” a možno aj ty sám. Vojna má tento Boží plán pre ich a možno aj tvoj život zničiť. Ježiš však nechce, aby vôbec niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie a získali Večný Život. On má aj teraz moc zmeniť ich aj tvoju temnotu na svetlo, preto za nás všetkých zomrel v presne určenom čase, aby teraz VZKRIESIL k ŽIVOTU – ZOBUDIL skrze ohlasovanie POKÁNIA a znovuzrodenia pokiaľ možno čím viacerých. Boh nechcel a nechce, aby si ty, či tvoji príbuzní zahynuli, preto nám všetkým dnes posiela varovanie:

Robte pokánie a nech sa každý z vás podriadi krstu ponorením v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorí budú vzývať meno Pánovo.

Ak chceš, môžeš sa v čase pokánia a 7-dňového pôstu modliť aj takto:

Najnovšie príspevky