Buď Chodiaci s Bohom

19 OKTÓBRA 2021
Veriaci chodia s Bohom, modlári iba do kostola.

Chodiť teda možno nielen s naším vyvoleným, či vyvolenou, ale aj s Bohom. Písmo dokonca učí, že toto chodenie s našim Bohom, je prikázaním. A nie náhodou.

Hebr 11,5: Vierou bol Henoch vzatý hore, prenesený, aby nevidel smrť a nebolo ho, lebo Boh ho vzal hore. Predtým, než bol Henoch vytrhnutý vo svojom výstupe do Nebies, prijal skvelé svedectvo, že bol milý Bohu.

Skutočnosť, že Pavol uvádza, že Enoch chodil s Bohom, naznačuje, že medzi nimi bol vytvorený vzťah. Henoch teda už zažil to, čo učí Ábelov príklad. Henochov príklad nás privádza k ďalšiemu logickému kroku v pohybe verného človeka k osláveniu. Pavol vo svojom usporiadaní príkladov viery zdôrazňuje nie chronologický, ale zážitkový poriadok, to znamená vieru, ako ju zažívame v praktickom živote. V skutočnom živote viery naše kráčanie s Bohom nasleduje ospravedlnenie. Presne to opisuje aj reportáž o spáse Kornélia v Skutkoch apoštolov (viď Sk 10).

„Kráčanie“, čo znamená “život, spôsob správania sa človeka” a „chodenie“, čo znamená “úzky vzťah s Bohom”, sú v Biblii najčastejšie používanými metaforami pre dva súvisiace pojmy. V závislosti od prekladu sú použité takmer tristokrát na označenie interakcie s iným a pokroku smerom k cieľu. Trochu súvisiace, ale v menšej miere používané „prechádzka“ alebo „chôdza“ naznačuje plynutie času, keď človek pokračuje zvoleným smerom života a životného štýlu. Napríklad:

Ž 1,1: Blahoslavený je muž, ktorý nechodí v Rade Bezbožných, ani nestojí v Cestách Hriešnikov, ani nesedí v Sídle opovrhujúcich (vysmievajúcich sa a nadávajúcich).

Prís 4,14: Nevstupuj na cestu skazených a nekráčaj po ceste bezbožných.

Dan 4,37: Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a vzdávam česť Kráľovi Nebies, ktorého všetky skutky sú pravda a Jeho cesty sú spravodlivosť; a tých, čo kráčajú v pýche, je schopný pokoriť.

Mich 6,8: On ti ukázal, ó, človeče, čo je dobré. A čo Pán od teba požaduje, ak nie konať spravodlivo, správať sa s láskou a pokorne chodiť so svojím Bohom?

Ž 119,45: A ja budem slobodne kráčať po šírom mieste; lebo hľadám Tvoje prikázania.

V Biblii je možné nájsť mnoho podobných popisov. Poskytujú zložený obraz o najrozmanitejších aspektoch spôsobov života zbožného a bezbožného človeka. Keďže Am 3:3 ukazuje, že dvaja nemôžu chodiť spolu, pokiaľ sa nedohodnú, človek kráčajúci s Bohom ukazuje, že sa zhodli. To neznamená, že ten človek je dokonalý, zdokonaľuje nás len Boh. Ale znamená to, že títo dvaja sú teraz v úzkom, intímnom vzťahu.

Vidíme teda, že koho Boh povolal, toho ospravedlnil a koho ospravedlnil, toho aj oslávil (viď Rim 8:30). Boží spôsob nášho zdokonaľovania je naozaj jednoduchý a logický, lebo sleduje Boží dokonalý plán pre náš život. Na nás je, aby sme tento plán spásy prijali a nasledovali. Len podiel na pláne spásy je cestou do večnosti s Kristom.

Ak si o Božom pláne spásy pre tvoj život ešte nepočul, ponúkam ti náš kurz Spása.

Najnovšie príspevky