Dokonalá Láska

15 DECEMBRA 2021
Ak sú pochopenie toho, ako veľmi nás Boh miluje a viera v Jeho lásku také dôležité, podľa čoho môžeme povedať, aká silná je naša viera práve teraz? Ján nám na túto otázku dáva nádhernú odpoveď, ked zjavuje, že sila našej viery sa prejavuje v našej láske k Bohu a blížnym. Keď Jeho láska v nás naozaj KONÁ.

Strach a obavy totiž signalizujú, že človek ešte nie je dokonalý vo viere v to, ako veľmi nás Boh miluje. Že sme Božiu Lásku ani skrze ohlasované Evanjelium Vykúpenia, ani v dare Ducha Svätého ešte neprijali. Ak totiž veríme, že Boh nekonečnej sily a múdrosti nemiluje nikoho vo vesmíre viac ako nás, a dokázal nám to smrťou za nás, čoho sa potom máme báť alebo čoho sa obávať?

1Jn 4,18: Kde je Pánov Duch, tam je sloboda a my vieme, že v láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nebol zdokonalený v láske.

Ukážem ti to svedectvom:

Predstav si, že si uveril Kristovmu Evanjeliu Vykúpenia, prijal si prípravu na znovuzrodenie, ktorej sa pravidelne účastníš a sám sa nevieš dočkať, kedy sa konečne staneš Božím Dieťaťom. A do toho si uvedomíš, že tvoja rodina ešte spasená nie je. Iste prežívaš obavy, ako im to povedať, ako im Slovo Večného Života odovzdať. Keď tu zrazu príde pomoc od Boha, ktorý tvoju lásku vidí a počuje aj tvoju túžbu zachrániť ich, čo je Jeho vlastná túžba. Boh sa v tebe vtedy doslova vidí a vieš čo urobí? Dá ti, po čo m túžiš v pomoci, ktorá znie: “Choď a povedz im o Mne a nepremýšľaj vopred čo a ako budeš hovoriť, lebo v tú hodinu ti to dané, čo máš povedať.” Možno zaskočený, ale stále plný túžby vidieť blížnych spasených, ideš v dôvere, že Boh neklame a že ti naozaj dá pokyn aj sám vloží do úst slová, ktorými ty Slovo Spásy blížnym naozaj odovzdáš.

Nedávno som presne na takúto odpoveď Boha mojim priateľom hľadela celkom z blízka. Oni naozaj v takejto viere šli a ohlásili posolstvo Božej nekonečnej lásky a spásy svojim rodičom, hoci v prvom momente tiež prežívali obavy, ako to spraviť. Ale poslúchli vediac, že prvoradý nebol príkaz ohlasovať, ale milovať. Plní Božej lásky, zaniesli svojim rodičom všetko, čo od Lásky dovtedy v Slove prijali, ako spôsob ochrany pred reálnym a blížiacim sa nebezpečenstvom. Bolo to doslova ako hľadieť naživo na rozprávku o troch grošoch, lebo moji priatelia v Evanjeliu Vykúpenia naozaj oné tri groše prijali. Prijali Večný Život, ktorý sa dáva zdarma všetkým, ktorí Ho chcú prijať:

  • z jedného žijú, sami sa pripravujúc sa na znovuzrodenie,
  • druhý požičiavajú svojim deťom, keď im náukou Evanjelia Vykúpenia odovzdávajú vieru,
  • a tretí šli a splatili svojim rodičom v posolstve spásy a večného vykúpenia.

Takto tým, ktorí im darovali tento dočasný život v tele, zaniesli posolstvo a ponúkli prijatie Kristovho daru Večného Života. Život za život. Vedení láskou, v poslušnosti Kristovmu vedeniu naozaj zažili Slovo, že kde je Pánov Duch, tam je sloboda. Pretože šli rodičom odovzdať posolstvo Lásky, vedení láskou k nim, nie povinnosťou hlásať. Nie je našou povinnosťou ohlasovať Evanjelium Vykúpenia? Iste, ale spôsob musí byť láska. Prvoradá je vždy láska, lebo Ona nikdy nepominie. Láska nás totiž predovšetkým chráni. A pretože moji priatelia šli v túžbe chrániť život rodičom, čo je splnenie 4.prikázania o úcte k rodičom, Božia láska v nich zahnala strach, ktorý im spočiatku našepkával, že na to ešte nie sú pripravení.

Boli a viac, než si to o sebe mysleli sami. V ich predstavách neboli pripravení hlásať, ale Boh ich poslal iba prejaviť lásku, ktorú im už bol odovzdal. Oni sa o ňu mali len podeliť. Takto skutkom dokázali, že ich duše, srdcia aj viera, sú skrze náuku Kristovej doktríny naozaj zdokonaľované skutočnou Láskou – Božím Duchom, ktorý sa skrze ich konanie aj prejavil. Možno z ich úst neplynuli dokonalé poučky, ani vzletné, múdre slová rečníkov, ale o to vôbec nešlo. Hovorila z nich totiž úprimná láska k tým, ktorí milujú ich. Tak sa splnilo Pánovo Slovo:

Mal 3,23-24: Hľa, ja vám pošlem Proroka Eliáša pred príchodom veľkého a hrozného Pánovho Dňa; A on obráti srdce otcov k deťom a srdce detí k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.

Boh ich všetkých miluje až do takej miery, že im splnil prisľúbenie z Malachiáša, lebo ich chce ochrániť pred hodinou skúšky, ktorá onedlho príde na celý svet. Ak Boh vidí deti obrátiť si srdcia k rodičom pre ich večnú spásu, či to nie je Jeho spôsob a prejav lásky voči všetkým v rodine? A to isté chce spraviť aj pre teba, ktorý toto čítaš.

Najvyšším prikázaním je láska. Láska k Bohu automaticky vedie do poslušnosti Jeho prikázaniam a do skutočnej, nefalšovanej lásky k blížnym. V takej láske strachu niet. Deje sa pravý opak: ona ho vyháňa. A kto tak koná, dokazuje, že bol zdokonalený v láske a že v prípade, že dar Ducha Svätého ešte neprijal, je na najlepšej ceste prijať ho. Iste, ich cesta spásy ešte len začala a Boh ich žehnaj, aby boli vytrvalí až do konca. Ale už po krátkom čase s Ježišom dokázali, že sú na správnej Ceste, a že doktrína, ktorú prijali, je skutočne Kristova, lebo ovocím Ducha Svätého je láska, pokoj, radosť, jednota…. A proti týmto zákona NIET.

Boh je ten NAJLÁSKAVEJŠÍ OTEC. A ktorý dobrý rodič nevyužije všetky dostupné zdroje na zabezpečenie blaha svojich detí? Tak sme aj my z minúty na minútu naozaj v starostlivosti veľkého Boha (Mt 10:29-31). “Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám?” (Rim 8:31). Podobne aj Izaiáš (Iz 43:13) zaznamenáva dôležitý Boží prísľub: „Ja som Boh teraz a navždy. Nikto ťa nemôže odo mňa vytrhnúť ani Mi stáť v ceste.“

Nič mimo nás nemôže stáť v ceste k dosiahnutiu Jeho zámeru spasiť nás. Okrem nás samých – nášho egocentrizmu. Len ten je skutočnou prekážkou večnej spásy. Boh však pozná tlačidlá, ktoré treba stlačiť, aj silu tlaku, aký treba použiť, aby každého z nás narovnal a upriamil na to, aby sme videli, čo sme doteraz nevideli.  Jób nám to hovorí takto : „On (Boh) súžením vyslobodzuje sužovaných a v útlaku im otvára uši.“ (Jób 36:15)

Mojich priateľov sužovala myšlienka, ako ohlásiť potrebu spásy svojim rodičom. Toto “súženie” na nich Boh dopustil iba preto, aby ich ním vyslobodil od strachu, keď im uprostred neho otvoril uši, aby im zjavil, že láska v nich ich povedie sama. A tak sa aj stalo.

Ak chceš, aby sa tak dialo aj v tvojej rodine, prijmi Kristovo Evanjelium o Vykúpení celým svojim srdcom a Boh aj v tvojej rodine bude konať pre záchranu a večnú spásu vás všetkých. Začať môžeš hneď, napríklad kurzom Spása. Každému, kto chce poznať Božiu dokonalú lásku k nám, tomu naozaj vrelo odporúčam kurz Desať Slov.

Najnovšie príspevky