Naša Jedinečnosť a Čas

17 MÁJA 2022
Súc znovuzrodení (viď Jn 3:3.5), sme jedineční kvôli tomu, Kto nás vlastní, pre cenu, ktorú zaplatil, aby nás vykúpil od nášho bývalého vlastníka, a v tom, že my, kúpené vlastníctvo Boha, Ho máme oslavovať svedectvom nášho života.

V kontexte Efezanom 1:14 má oslava Boha zaujímavý zvrat, ktorý pomáha objasniť verš 13:

Ef 1,13-14: V Kristovi ste boli aj vy, keď ste počuli slovo Pravdy, Evanjelium o Vykúpení a Spáse nášho Boha (Ježišovi), a keď ste v Neho uverili, prijatím pečate v Kristovi, spečatení Svätým Duchom prisľúbenia, ktorý je udelený ako dôkaz nášho dedičstva, až do Vykúpenia Božieho vlastného majetku, tých, ktorých On získal na chválu Jeho slávy.

Boží prisľúbený Duch Svätý nás zapečatí, keď uveríme. Je jasné, že prijatie Ducha Svätého je niečo, čo sa stalo v našej minulosti. Dostali sme Ho na základe viery, pokánia, krstu ponorením v Mene Ježiš (nie inom) a vkladania rúk. Verš 14 objasňuje, že sa to stalo v minulosti, pričom hovorí, že to, čo sme dostali, bol len seriózny závdavok, zaručujúci, že dostaneme viac. Zmysel je tu podobný s Rim 8:32, kde Pavol píše, že to, že Boh dal svojho Syna, je našou zárukou, že nám nezadrží nič, čo skutočne potrebujeme.

Slovo „až“ v Ef 1:14 ďalej objasňuje časový prvok prehlásením, že sa tak nestane, „kým nedôjde k vykúpeniu už zakúpeného vlastníctva“. Predpokladal si, že sme boli vykúpení, keď sme uverili, prijali Ježiša Krista a boli ospravedlnení Jeho Krvou? Ale všimni si, Pavol píše, že aj toto je budúcnosť! Áno, Ježiš za nás zaplatil svojou predrahou Krvou, ale k totálnemu Vykúpeniu ešte len dôjde, pri Jeho Druhom príchode na zem, v udalosti zvanej Vytrhnutie.

Je tu teda budúce prijatie väčšieho množstva Božieho Ducha Svätého a budúce vykúpenie! Písmo nemožno zrušiť (Jn 10:35). Apoštol nás učí, že vykúpenie, podobne ako spása, je proces, ktorý sa začal, ale ešte nedospel k svojmu záveru. Oba tieto procesy začali, keď sme uverili a prijali Ježiša Krista, ale neskončia sa, kým neprijmeme Božieho Ducha v plnej miere a nebudeme oslávení v Jeho Kráľovstve. A k tomu dôjde až pri Vytrhnutí už o niekoľko rokov.

Teda, tak vieme, že teraz nemáme Božieho Ducha v plnej miere, musíme si uvedomiť aj to, že ešte nie sme úplne vykúpení. Preto sa od nás vytrvalý život pokánia vyžaduje až do času Druhého príchodu Krista na zem. Ako sa používa v Biblii, vykúpiť znamená „vyslobodiť človeka zaplatením ceny“. Cena bola zaplatená v plnej výške a my sme teraz príjemcami iba časti jej požehnaní. Okrem toho nás to zaväzuje oslavovať Boha a zjavovať Jeho chválu tak, ako je to v našich silách – svedectvom o mocných skutkoch Pánových v našich životoch a všetkým, čo opisuje Mk 16:17-18.

Najnovšie príspevky