Prisľúbenia, Zmluvy a Zákon

9 JÚLA 2021

Podľa Novej zmluvy platia prisľúbenia Abrahámovej zmluvy. A Abrahám je v prípade, že žijeme vieru ako on, aj našim duchovným otcom.

Gal 3,16-17: Teraz, prisľúbenia boli dané Abrahámovi, nášmu otcovi a jeho SEMENU. Nehovorí: „A tvojim semenám,“ akoby šlo o mnohých, ale týka sa jedného: „A tvojmu SEMENU,“ a toto semeno je Kristus. A hovorím toto: Zmluva, ktorá bola potvrdená Bohom, nemôže byť zrušená tak, aby sa Daním Zákona, ktorý bol daný o štyristotridsiať rokov neskôr, zrušil prísľub.

Abrahám je vzorom rodiny, s ktorou Boh ako prvou uzavrel zmluvu, a Abrahám poslúchol Boží hlas (Gn 26:5). Dodržiaval prikázania a zákony a Abrahámove deti budú robiť to isté! Inak to nebudú skutočne jeho deti. Takže vieru buď žijeme, alebo nežijeme.

Ako neexistuje percentuálne tehotenstvo, tak presne neexistuje ani žiadne percentuálne kresťanstvo, ani percentuálna viera.

Kto nežije všetko, čomu z Božieho Zákona verí, ten nežije vieru a nie je tak potomkom veriaceho Abraháma, len si to namýšľa. Pavol Boží Zákon neruší, ani ho nevyhlasuje za neplatný! Jednoducho hovorí, že Zákon nás nemôže ospravedlniť a je to fakt, lebo Spása nie je výplatou za dodržiavanie Zákona. Vidíme tu, z vlastného Božieho svedectva, že Abrahám dodržal podmienky zmluvy, t.j.on sám životom (správaním sa) dokazoval vernosť Bohu. Pretože to urobil, prenieslo sa prisľúbenie na Izáka, aby urobil to, čo urobil jeho otec.

Problém hriechov v Starej Zmluve sa nevyriešil, až kým neprišlo zasľúbené SEMENO, Kristus. Až on prvý od čias po hriechu Adama, žil dokonale, kvalifikoval sa ako hoden byť cenou za hriech a zároveň potvrdil prisľúbenia, ktoré boli dané Abrahámovi – a tie boli spravené absolútnymi a večne záväznými. To znamená, že sú záväzné aj pre nás. Boh potom navrhol Novú Zmluvu – v Duchu Svätom, ktorú predtým ukázal v proroctve (Jer 31). Boh ju predstavil celému ľudstvu – nielen Abrahámovým fyzickým potomkom.

Človeka súčasťou tejto zmluvy nerobí obriezka na tele, ani ponorenie do vody pri krste. A už vôbvec nie poliatie, či pokropenie, čoby paródia na krst.

Jediný spôsob ako sa stať účastným Božej Zmluvy, je obriezka srdca, t.j. ZNOVUZRODENIE!

Znakom obrezaného srdca je život skutočného pokánia a viery v obetu zasľúbeného Semena, Ježiša Krista a tie sa v pravde žijú verne, t.j. denne. Nie raz začas, ani sa bezducho a bez pochopenia nevyhlasujú. Prijatie Ducha Svätého je pečať; až Duch Svätý, t.j.Božia moc v nás autentizuje to, čo sa stalo. Jeho prijatím sa dokončuje uzavretie Novej Zmluvy s jednotlivcami, ktorých Boh volá.

Preto Zákon hovorí, že kto nemá Kristovho Ducha, ten Kristovi nepatrí.

Boh nikde nehovorí, že zákony, ktoré definujú hriech, sú odstránené. Naopak! Boh, ktorý umožnil Novú Zmluvu, povedal:

Mt 5,18: Lebo amen, skutočne vám hovorím: Kým nepominú Nebesá a zem, zo Zákona nepominie ani jediné písmeno, ani jediný znak, kým sa všetko nestane.

Ukrižovaním nebol odstránený Starý Zákon, ale zákon Hriechu a Smrti.

Tu môžeme pochopiť, prečo je životne dôležité čítať aj študovať Božie Slovo v jeho pôvodnej verzii, nie adaptáciách, ktoré pomenili nielen čiarky, bodky a znaky, ale bezbožne zmenili celé pasáže Písma tak, aby človek Boží zámer a plán nikdy nepochopil.

Božie morálne a duchovné zákony sú tu od večnosti a dohoda medzi Ním a obyčajným človekom ich neruší.

Tým sa myslí, že prisľubenia, ktoré nám Boh v Písme dáva, v našich dejinách nebudú splnené v prípade, že my svojím životom ignorujeme Boží Zákon a hrešíme modloslužbou v pohanských kultoch.

Ak by to tak nebolo, Boh by musel prestať existovať, aby splnil bezbožnému Jeho žiadosti a to sa nikdy nestane. Navyše, láskavý zámer týchto zákonov, týkajúci sa medziľudských vzťahov, stále platí. Takže ak más prisľúbenia od Pána, a zatiaľ sa nenaplnili, usiti sa, že naozaj ničím neporušuješ požiadavky Božieho Zákona a Novej Zmluvy a buď si istý, že Boh svoje prisľúbenia v pravom čase aj splní. Ak tomu tak nie je, rob pokánie a dôveruj v Jeho milosrdenstvo, ktoré trvá na veky (nie naveky).

A to isté hovorí aj apoštol Peter:

Sk 3,25-26: Vy ste Synmi Prorokov a Zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, a povedal nášmu otcovi Abrahámovi: “a budú požehnaní” v tvojom SEMENE ”a v tvojom Semene budú požehnané všetky rodiny zeme.” Vám prvým Boh vzbudil svojho SLUŽOBNÍKA [Krista], poslal ho, aby vás požehnal, odvrátiac každého z vás v pokání od vašich zlých ciest.“

Najnovšie príspevky