Štít proti apostáze

8 MÁJA 2022
Posledná časť verša Hebr 10:19 obsahuje pravdepodobne najsilnejšie nabádanie v celej Biblii, aby sme vstali a kráčali vierou. Hoci títo Hebreji neboli “laodicejskí” ako celok, mali k tomu veľmi blízko. A tento problém majú dnes mnohí, ktorí by ho mať nemali.

Vo verši 19 začína Pavol slovný most, ktorý prechádza od matérie náuky k jej praktickej aplikácii.

Hebr 10:19-20: A keď máme, Bratia v Kristovi, dôveru pre vstup do Božej Brány do Svätyne Svätých skrze Ježišovu krv, Ktorú nám otvoril On ako Novú Cestu, Živú Cestu, skrze oponu, to jest skrze oponu Kristovho tela. 

Boh nám tu prostredníctvom apoštola hovorí:

“Neuvedomuješ si, v akom nebezpečenstve ste? Súc ospravedlnení a posvätení, si absolútne nemôžete dovoliť pokračovať v zanedbávaní Božej Cesty. Máte k dispozícii nesmierne mocnú pomoc skrze Krista, no mnohí sa stále vzďaľujete! Martin, Peter, Anna, Marta …..neuvedomuješ si, čoho sa pomalým, ale vytrvalým unášaním sa do odpadnutia vzdávate?”

Už v úvode 2. kapitoly Pavol Herbrejov varoval, že zanedbávanie ich obrovských privilégií a povinností spôsobuje a umožňuje, aby im táto veľká Spása unikla.

V Hebr 10:19 nám pripomína, že už máme prístup k Bohu, takže pred Neho máme prichádzať s dychtivou odvahou. Ak má tu človek stále problém modlitbu vôbec začať, problém bude jeho nevera v Krista a príliš slabá vôľa byť spasený. Prístup k Bohu skrze Krista je jednou z našich obrovských výsad. Adam a Eva boli vyhnaní zo záhrady a z Božej prítomnosti, ale skrze Krista sú teraz znovuzrodené Božie deti pozvané do Jeho prítomnosti v Duchu. Pretože je pre nás pripravený spôsob, ako to urobiť, môžeme spoznať Boha zblízka a osobne. Toto patrí medzi najväčšie zo všetkých požehnaní udelených každému, kto s Bohom uzatvára Novú zmluvu.

Inými slovami, On sa s nami nestretáva za zadnými alebo prednými dverami, ale vnútri domu! A nielen vnútri domu, ale aj v druhej miestnosti za oponou – vo Svätyni svätých – kde bol predtým len veľkňaz a len raz za rok! Závoj oddeľujúci miestnosti v Chráme bol pri Kristovej smrti roztrhnutý (Mt 27:51). Teraz už nič nebráni našej slobode smelo vojsť do samotnej Božej trónnej sály.

Sám Ježiš Kristus je „Cesta“ k Otcovi (Jn 14:6). Čoby Veľkňaz našej viery bol Ježiš na zemi zasvätený príhovoru za nás hriešnikov v našich vzťahoch s Bohom. A dnes tak robí skrze svojich svätých – údy svojho tela – na zemi. Vo svojej modlitbe v noci pred svojím ukrižovaním hovorí: „…pre nich [Jeho učeníkov] sa ja sám posväcujem.“ Oddelil sa, aby prelial svoju krv za nás. Napodobňuješ Ho takto ty? Oddeľuješ sa pre spásu svojich blížnych?

Výraz vo verši 20, „skrze závoj, čiže Jeho telo“, sa vzťahuje na to, čo urobil ako človek, aby nám tento prístup k Bohu umožnil. Zomrel za nás čoby človek z mäsa a kostí, aby sme aj my, ako On, mohli ísť priamo do Svätyne svätých. Duchovne Jeho smrť prerazila závoj do Jeho Trónnej Siene v Nebesiach.

Najnovšie príspevky