Utopenie v Egypte

3 JANUÁRA 2024
Tristo rokov nútenej práce nedokázalo zlomiť ducha Židov ani obmedziť ich plodnosť. Faraón teda zintenzívnil ich otroctvo tým, že ich nechal vykonávať nezmyselné práce.

Päť rokov po vystavení Židov tejto demoralizačnej práci sa Mojžiš narodil Amramovi, vnukovi Jakubovho syna Léviho, a Jochebed, Léviho dcére. Faraónovi astrológovia zistili, že sa narodil budúci vykupiteľ Židov, a tak sa faraón pokúsil zabrániť vykúpeniu tým, že nariadil zabiť každého novonarodeného chlapca.

Ex 1:22: Faraón prikázal všetkému svojmu ľudu: Musíte hodiť každého chlapca, ktorý sa narodí, do Nílu, ale každé dievča musíte nechať nažive. 

Faraón nariadil svojmu ľudu, aby „nechal každé dievča nažive“, aby židovské dievčatá vychovali ako Egypťanky. Preto rozhodol, že chlapci budú zabití fyzicky a dievčatá budú zabité duchovne. Dekrét hodiť chlapcov do Nílu tiež odkazuje na ponorenie Židov do egyptskej kultúry, pretože Egypťania uctievali Níl ako zdroj svojej obživy a kultúry.

Egypt je prototypom všetkých vyhnancov. Vo všetkých exiloch nás vládnuca kultúra nabáda, aby sme svoje deti vychovávali v jej duchu, sľubujúc, že toto je cesta k dosiahnutiu materiálneho a spoločenského úspechu. Rovnako ako v Egypte, len odolnosť týmto sľubom  zabezpečí, že naše deti vyrastú v úcte k Božím hodnotám. Len blízkosť Bohu a odolnosť voči svetu a jeho tzv. kultpre je to, čo zaručí ich materiálne, sociálne a duchovné šťastie, ako aj ich oslobodenie od väzieb exilu.

Najnovšie príspevky