Živí a mŕtvi

28 NOVEMBRA 2021
Boží zámer s týmto úžasným stvorením je oveľa väčší, než si vie ktokoľvek vôbec predstaviť. Je až taký vznešený, že zaslúži si všetku vrúcnu a vytrvalú oddanosť nášho myslenia a energie. Ohromujúce odhalenie tohto veľkého tajomstva je hlavným posolstvom prezentovaným na stránkach Biblie.

Pre naše blaho je to až také dôležité, že Boh nedovoľuje, aby sa prvá kapitola Genezis uzavrela bez Jeho vyhlásenia o tomto fakte. Nespočetné množstvo ľudí strávilo roky svojho života hľadaním odpovede na otázku: “Čo Boh vlastne robí?”

Ak by človek veril iba tomu, čo sám Boh Stvoriteľ povedal v Genezis 1, veľmi rýchlo by pochopil, že problém hľadania odpovede na túto otázku nie je v Bohu, ale v neochote človeka dôverovať Mu a pokračovať v hľadaní detailov. Samotná prvá kapitola knihy Genezis poskytuje jednoduchý a vôbec nie nezmyselný prehľad Božieho zámeru a plánu, ktorý vôbec nie je zmätený technickými zručnosťami jazyka, ktoré komplikujú jednoduchý, ale úžasný zázrak toho, čo robí.

Gn 1,26: A Boh povedal: Urobme človeka (ľudí) na Náš obraz, podľa našej telesnej podoby: a nech majú vládu nad morskými rybami a nad vtáctvom vzduchu a nad dobytkom a nad celou zemou, a nad každou plazivou vecou na zemi.

Lenže myslenie väčšiny ľudí sa obmedzuje na to, čo bezprostredne nasleduje, stvorenie Adama a Evy. Toto sústredenie sa na nich je prirodzené, ale nie je to úplný príbeh o Božom stvoriteľskom zámere. Je to len Jeho začiatok, prvý krok. Zámerom Boha je stvoriť nás na Jeho obraz znovuzrodením, aby sme sa aj plne prejavovali na Jeho obraz, presne tak ako to bolo v momente, keď spravil toto vyhlásenie. A zostáva to dodnes. Otec a Syn sú večné duchovné Bytosti úžasnej múdrosti (nie intelektu), charakteru, sily a cieľa.

Ďalšiu stopu k Božiemu zámeru nachádzame v Gn 3:22 po tom, čo Adam a Eva jedli zo stromu poznania dobra a zla. Boh hovorí: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby poznal dobro a zlo. A teraz, aby nevystrel ruku a nevzal aj zo stromu života a nejedol a žil naveky….“

Dochádza ti celý účinok toho, čo tu Boh hovorí? Naznačuje, že od začiatku zamýšľal, aby ľudstvo žilo večne! To znamená „navždy“, tak ako On. Strom bol, samozrejme, iba symbolom a až požitím jeho ovocia mohol človek získať večný život. Avšak od samého začiatku bolo Božím konečným zámerom, aby po dokončení Jeho tvorivého úsilia tí, ktorých Boh stvoril (t.j.sú znovuzrodení), žili navždy na Jeho obraz. Tvorivé metódy, ktoré Boh používa, aby zabezpečil, že budeme žiť tak, ako žije Boh, sú pre nás najťažšou a časovo najnáročnejšou časťou Jeho pôsobenia.

Gn 17:7 poskytuje ďalší dôkaz, keď Boh znovu potvrdzuje svoju zmluvu s Abrahámom a pridáva obriezku ako vonkajší znak vnútorného úmyslu byť jej verný: „A ustanovím Moju Zmluvu medzi Mnou a tebou a tebou a tvojím semenom po tebe v ich pokoleniach ako Zmluvu Večnú, že budem Bohom tebe a tvojmu semenu po tebe.”

Aby sme si mohli užívať večné vlastníctvo dedičstva, musíme mať najprv Večný Život!

Bez ohľadu na to, kde hľadáš, okrem samotného Krista, žiaden človek ešte večný život nežil. Už po prvých sedemnástich kapitolách prvej knihy Písma sa ti zjavia sa významné stopy toho, kým Boh bol, je a čo robí. Veríš im?

Často sa príliš nezamýšľame nad faktom – a tak na svoju škodu prehliadame – že aj celý vesmír je Božím stvorením. Nevznikol z ničoho. To Boh ho navrhol z vnútra seba samého a dal mu tvar a život. Rovnako dôležité je, že je to On, kto riadi svoje stvorenie. Dohliadal naň a spravoval ho od okamihu, keď vznikol. Priviedol ho k existencii prostredníctvom toho, ktorého Biblia zjavuje ako Ježiša Krista – Slovo. Problém nie je v tom, že by Boh zlyhal v komunikácii týchto právd, ale v tom, že my Mu neveríme, alebo neberieme dostatočne vážne to, čo hovorí, aby sme Jeho zjavenie prakticky realizovali.

Človek nebol stvorený na to, aby bol modliacim sa, ale hlúpym, nepremýšľajúcim strojom. Znovuzrodením je stvorený, aby bol ako Boh – tvorivý, mocný, schopný a úspešný. To znamená, že čo sa týka večného života, len znovuzrodení sú Božím stvorením – Kristovým pokolením. Že takým človek nie je, je následkom hriechu nevery, ktorému sa človek poddáva a ktorým sa zabáva tak dlho, až ho tento zničí.

Všetko, čo robí každá živá vec, okrem anjelov, ktorých tiež stvoril skrze Krista, uskutočňuje Boh Stvoriteľ. V prípade znovuzrodených sa Boh sám systematicky reprodukuje. Rozširuje sa do Rodiny na Jeho vlastný obraz, aby sa podelil o to, Kým sám je a čo robí s ostatnými živými – bytosťami Jeho večného druhu (znovuzrodenými). Nikdy to nerobí podľa predstáv hriešneho, t.j.duchovne mŕtveho (nespaseného) človeka. S duchovne mŕtvymi Boh večný život nezdieľa.

Ak si ešte nepočul o nádhere Božieho plánu spásy a nie si znovuzrodený, ber túto Kristovu výzvu smrteľne vážne. V príprave na znovuzrodenie ti pomôže kurz Spása.

Ak ťa zaujala nádhera Božieho plánu stvorenia, ukrytá v prvej kapitole knihy Genezis, budeš sa s ňou môcť zoznámiť už čoskoro, v našom naozaj rodinnom, pravdivom, očarujúcom, prorockom kurze Sedem Dní Stvorenia, ktorý vyjde aj v obrazovej verzii pre sluchovo postihnutých.

Najnovšie príspevky