Dôležitosť premeny na Nového človeka

9 JÚLA 2021
Boh už pred 2650 rokmi prorokoval, že Jeho Cirkev Novej Zmluvy, alebo Cirkev posledných čias, bude nesmierne mocná, rozumná a bude ustavične prosperovať. A to aj napriek faktu, že Satanovi dovolí, aby ju nakrátko premáhal z dôvodu, aby všetci členovia Kristovej domácnosti prešli očistením presne tak, ako ním prechádza aj vzácne zlato a striebro.

Boh sám to potvrdil aj u Lukáša, keď povedal:

Lk 5,37-38: A nikto nedáva nové víno do starých mechov na víno; inak nové víno mechy roztrhne a vyleje sa, a mechy na víno sa zničia. Skôr musí byť nové víno vložené do nových mechov na víno.

Biblia používa víno, čoby symbol, rôznymi spôsobmi. Môže predstavovať drogu, alebo požehnanie. Môže to byť symbol zhýralosti alebo hojnosti. Súčasťou nápojovej obety Starej Zmluvy bolo víno, ktoré symbolizuje vyliatie v službe. Bolo aj súčasťou Melchizedechovho požehnania pre Abraháma a o 2 000 rokov neskôr ho Ježiš použil počas Veľkej noci ako krv Novej zmluvy. Žalm 75 ukazuje pohár vína Božieho hnevu a Zjavenie 18 zobrazuje pohár v ruke Tajomstva Babylonu, ktorý predstavuje jeho zhýralú, opojnú kultúru a ducha doby.

Je zrejmé, že pasáži z Lukáša nie sú zohľadnené všetky tieto významy, ale keď spojíme nové víno so „vzatým“ Ježišom (verš 35), zhoduje sa s veľkonočným pohárom, ktorý predstavuje Kristovu krv a Novú zmluvu. Keď k tomu pridáme skutočnosť, že Ducha Svätého nebolo možné prijať, kým Ježiš neodišiel, potom nové víno neznamená iba odpustenie, ale naznačuje oveľa viac: Božieho Ducha – jeho lásku, moc a rozumnosť (2Tim 1:7).

V Lukášovi je nové víno expanzívne. Je to logické, lebo fermentačný proces vytvára veľký tlak. Starý a krehký mech na víno nebude schopný odolávať zvyšujúcemu sa stresu a praskne.

Kožený mech na víno je druh nádoby. Nádoby sú v celom Písme symbolom ľudí. Pre kresťanov existuje „starý človek“ a „nový človek“. Starý človek predstavuje život, ktorý sme žili pred obrátením. Nový človek, nová nádoba, je život, ktorý prichádza vďaka obráteniu. Ale ak by Boh vzal expanzívne a dynamické nové víno a vložil ho do starého života, môžeme si byť istí, že takého človeka by čakala katastrofa. Preto to Boh nikdy nerobí.

Boh nikdy nové víno – svojho Ducha Svätého – do žiadnej duše, ktorá žije životom starého, neobráteného a hriešneho človeka, nedáva. Naše staré životy, naše staré spôsoby sú absolútne nezlučiteľné s novým vínom. Nové víno si vyžaduje zmenu, expanziu a neustále zlepšovanie, zatiaľ čo v starom živote neexistovala skutočná túžba ani schopnosť meniť sa.

Pamätaj, že nové víno je spojené s krvou Pesachu, Novou zmluvou, prijatím Božieho Ducha a duchovným výsledkom, ktorý tieto mocné faktory prinesú. Pokúšať sa vtesnať to všetko do človeka, ktorý nie je ochotný sa zmeniť, bude mať za následok jeho rozpad vo švíkoch. Vzácne nové víno by sa tak vylialo na zem a strašne premrhalo. A takéto mrhanie Boha nevidíme robiť nikdy.

To preto sú pre nás robiť pokánie a svätý život podľa princípov Božieho Kráľovstva také nevyhnutné.

Najnovšie príspevky