Opusť Babylon a jej komunikáciu

13 JÚNA 2022
Každý čas mal svoje boje a svoje víťazstvá. Dnes je čas bojovať v prvom rade proti vplyvu Satana a to nie inak, než prostredníctvom neustáleho vplyvu Božieho Ducha Svätého, ktorý plynie z nášho vzťahu s Bohom prostredníctvom štúdia Biblie, rozhovorov s Ním, ustavičnej modlitby, cieleného pôstu a poslušnosti.

Protijedom je byť v duchovnej prítomnosti Boha a Jeho Syna, to jest veriacich v Neho (viď Mk 16:17-18). Len Ježiš je náš štít a jediné útočisko po odchode z Babylonu, ale objasnenie týchto oblastí si bude vyžadovať ďalšie štúdium Slova.

Zjv 18,4: A počul som iný hlas volať z neba: Vyjdi z nej, ľud Môj, aby ste nemali účasť na jej hriechoch a aby sa vám nedostalo z jej rán,

Toto varovanie je vytriezvenie, pretože smer tohto sveta je k dosiahnutiu jeho bezbožnej plnosti bližšie ako kedykoľvek predtým. Ešte nikdy nebol čas na uskutočnenie Božieho zámeru, v ktorom by táto rada bola naliehavejšia.

Medzi ľudstvom sa beh sveta nezačal v pôvodnom Babylone, ale v rajskej záhrade, neveriacim správaním Adama a Evy. Oni zaviedli medzi ľudstvo cudzieho ducha a správanie – oni boli v tom čase ľudstvom. Pod ľstivým vplyvom Satana neverili Bohu a riadili sa jeho uvažovaním a správaním. Rozširujú to na svoje deti, ktoré to šíria svojim deťom a tak ďalej.

Dosiahli sme čas, ktorý Biblia nazýva „posledné dni“ alebo „čas konca“. Stojíme na míľniku Veľkého Súženia a Dňa Pána a Božie Slovo prorokuje, že Babylon bude opäť na scéne udalostí – len tentoraz jeho mocný vplyv pocítime po celom svete. Tentoraz má Babylon nielen dominantné armády, silné ekonomické a vzdelávacie systémy a silne zakorenené a štátne náboženstvá, ale má aj mimoriadne efektívne masové komunikačné siete na šírenie svojich lží do myslí ľudí, čím ich ovplyvňuje proti ich Stvoriteľovi a Jeho ľudu.

Boh preto na nás nalieha, a varuje nás, aby sme začali konať, kým je to možné. Vplyv Babylonu je vnútený prostredníctvom komunikácie. Stáva sa to vtedy, keď zažijeme nespočetné množstvo príkladov nesprávneho správania tých, ktorí sú už zotročení jeho zlým vplyvom, ktorý je im neznámy.

Ďalší jemný vplyv nastáva, keď človek zažije babylonské spôsoby a slová a nedokáže sledovať postoje, ktoré si osvojuje a žije. Azda predovšetkým muži sa musia vysporiadať s nepočuteľnou, no napriek tomu príťažlivou a mocnou duchovnou komunikáciou babylonského neviditeľného vládcu a vodcu, kniežaťa moci vzduchu, a jeho hord rovnako neviditeľných démonov. Odolať tomu môže byť skľučujúca úloha aj pre tých, ktorí si uvedomujú, že táto komunikácia prebieha; vyzýva človeka, aby bol neustále v strehu.

Napriek tomu, vzdorovanie komunikácii Babylonu je kľúčom k otupeniu volania jej sirén.

Boh nás napomína, aby sme z Neviestky Babylonu vyšli, ale fyzicky niet kam ísť! Satanov vplyv prostredníctvom babylonských komunikačných schopností je všade. Apoštol Ján potvrdzuje, že nemáme kam utiecť, pretože vládcovi tohto sveta a jeho pomocníkom bolo dovolené komunikovať s ľudstvom a klamať ho po celej zemi a Zjv 12:9 potvrdzuje, že čoskoro to budú robiť v nevídanej miere a spôsoboch: „Tak bol vyhnaný veľký drak, ten dávny had zvaný Diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.” Narodili sme sa do tohto hotového, oklamaného sveta, považovali sme ho za samozrejmosť a absorbovali sme ho, kým Boh nezjavil alternatívu. Ale kde si, rozhoduješ ty!

V porovnaní s predchádzajúcimi Babylonmi je hlavný rozdiel v tom, čomu teraz čelíme v modernom Babylone, v intenzite, dostupnosti a vnímavosti jeho komunikácie. Pokiaľ vieme, ľudstvo nikdy predtým nebolo konfrontované s takými zvrátenými, presvedčivými, démonickými silami a učením, ako je tomu dnes. Teraz majú globálne využitie viditeľného a počuteľného vplyvu rádia, hudby, filmov, televízie a internetu, navyše k zakoreneným systémom myslenia a štandardom správania.

Nie je kam utiecť. Boj o slobodu je teda takmer úplne vnútorný – bojuje sa priamo tam, kde žijeme a kde sa zaoberáme životom. S pevným odhodlaním a disciplínou musíme veriť a dôverovať, že Boh nikdy nedáva človeku zodpovednosť, ktorú nemožno vykonať (pozri princíp v 1Kor 10:13). Čo nám Boh prikáže, môžeme urobiť! Preto, ak nám prikázal vyjsť, môžeme vyjsť presne tam, kde sme a ihneď.

Vyjdenie nebude fyzickým opustením geografickej oblasti, ale odchodom od duchovného a fyzického vplyvu Babylonu.

To neznamená, že zmena fyzického miesta nepomôže v boji v duchovnom boji – rovnakú pomoc poskytuje aj nenavštevovanie brlohu neprávosti a má jednoznačné výhody! Je logické predpokladať, že intenzita zlej komunikácie by bola horšia v srdci Babylonu ako vonku vo vnútrozemí. Musíme však uznať skutočnosť, že vplyv Babylonu si môžeme vziať so sebou, kamkoľvek na zemi pôjdeme. Ani to, že budeme žiť na opustenom ostrove, nás neušetrí bremena vplyvu, ktorý na nás už Babylon a jeho čarodejníctvo uplatnil. Jediným bezpečným miestom je Boh – musíš byť ukrytý v Ňom.

Musíš Boha spraviť svojím príbytkom, aby si sa mohol uchýliť pod Jeho perute a byť zaclovený Jeho krídlami.

Ježiš nám sľúbil, že nám pošle iného Advokáta – Ducha Svätého, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná.

Ukry sa v Bohu. To On je Duch, ktorého svet nemôže prijať, lebo Ho nevidí ani nepozná.

Najnovšie príspevky