Posvätenie a Svätosť

9 DECEMBRA 2021
Až čoby znovuzrodení sme stvorení v Bohu a to špeciálne na oslavu Boha. Boli sme povolaní alebo oddelení od zvyšku sveta za konkrétnym účelom, aby sa skrze nás rozmnožil Boh – aby sme sa stali čistými a rýdzimi a poslušnosťou Bohu sa premieňali, t.j.prispôsobovali na Boží obraz.

Ako Božie kráľovské kňazstvo máme zodpovednosť priblížovať sa k Bohu, dodržiavať Jeho prikázania a svedčiť svetu, že Boh je JEDEN a je ŽIVÝ. Boh si sám volí kamene, oživuje ich a vkladá na ich správne miesta a neustále tak formuje a tvorí svoje Nové Stvorenie.

1Pt 2,5:  Aj vy ste, ako živé kamene vbudovávaní do Duchovného Domu a do svätého kňazstvo, aby ste prinášali obety ducha, prijateľné Bohu skrze Krista Ježiša. 

Všimni si frázu „ste vbudovávaní“. Je aktívna a dynamická, čo naznačuje, že stavbu stavia niekto iný – Boh sám.

Peter nás nazýva živými kameňmi. Odstúp od predstavy, že si iba ľudská bytosť a predstav si kamene na poli alebo hromadu tehál. Petrov obraz je stavebná práca. Keď to písal, v duchu videl doslovnú budovu, ktorú staval kamenár, Boh, skrze svojho Syna Ježiša Krista.

Tí, ktorí sú Bohom povolaní a vyvolení, sú „vybudovávaní“. Kamene sa nevyťahujú z poľa, netvarujú sa a nezapadajú do budovy samé od seba. Niekto iný ich zbiera, oklepáva ich hrubé hrany a zasúva ich presne na miesto, kam ich Staviteľ chce. Peter opisuje budovu, ktorá nie je postavená náhodne, ale podľa inteligentného plánu, ako keby Staviteľ pracoval podľa plánu nakresleného dávno pred výstavbou.

„Hlavný uholný kameň“ je spomenutý vo verši 6 a rovnako ako hlavný uholný kameň, aj každý z nás sa, ako živý kameň, individuálne oddeľuje od všetkých ostatných skál na poli, potom sa pripravuje a vkladá do toho, čo sa nazýva „duchovný dom“. Výraz “dom” znamená jednoducho príbytok. A keďže ide o duchovný dom, znamená „príbytok Boha“. Preto sq od nás vyžaduje svätosť, bez ktorej nik z nás Boha neuvidí. Peter chce, aby sme si predstavili obraz, že každý z týchto kameňov sa zo zeme vyberie individuálne, osadí a vytvaruje a vloží do stavby.

Vidíme v tom pôsobenie posvätenia. V Petrovom znázornení Božieho diela si Kamenár prezerá výber kameňov na poli, no vyberie si len niektoré, ktoré potom spracuje podľa svojich špecifikácií, aby ich umiestnil vo svojej stavbe. Ukazuje, ako sa Kresťania premieňajú na vhodné miesto pre príbytok Boha – jednotlivo aj ako duchovný dom, Božia Cirkev – nie inštitúcia, ale Rodina Živého Boha. Takto Boh začína vkladať zodpovednosť na každý zo živých kameňov, ktoré sú oddelené a sú súčasťou príbytku pre Boha.

Ak sa aj ty chceš stať živým kameňom, vhodným pe Krista, poslúchni Jeho príkaz vyjsť z falošného kresťanstva a byť znovuzrodený. Prečo by si mal a ako sa to robí, sa dozvieš v našich kurzoch Spása, aj Pochopenie Konca Čias a aj vo všetkých ostatných.

Najnovšie príspevky