Zákon, zmluvy a milosť

31 MÁJA 2022
Veľmi často, ako reakciu odmietnutia výuky Božieho Slova počúvam, že Starý Zákon bol zrušený. Hrozné je, že to tvrdia ľudia, ktorí samých seba vyhlasujú za veriacich, lebo je nemožné veriť Bohu aj tvrdiť, že Jeho Zákon bol zrušený.

Je jasné, že takíto nevedia ani to, že nemajú vieru, ani ako nerozumne hovoria, ani že tak zjavujú ich vlastné zotročenie Satanom. Že slúžia jemu, nie Bohu.

Rim 6:1-2; Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila nezaslúžená priazeň a milosť? Vonkoncom nie! Keďže sme zomreli hriechu, ako by sme v ňom ešte mohli žiť?

Písmo nemôže byť zrušené (Jn 10:35). To znamená, že v Božom Slove nebudú rozpory. Ježiš hovorí, že zo Zákona sa nepominie ani jediné písmeno či bodka (Mt 5:18). Pavol tu hovorí: „Nehrešte“ a hriech je prestúpením Božieho Zákona (1Jn 3:4).

Hriech je zločin proti Bohu.

Ako potom mnohí tvrdia, že zákon je zrušený? Veď si tým sami odporujú a tým hlásajú, že hriechu niet.

Ak Ježišova smrť spojená s Novou Zmluvou odstraňuje Zákon, potom nič také ako hriech neexistuje a ako písal apoštol Pavol: Kristus zomrel nadarmo – najmä pokiaľ ide o tých, ktorí žili od Jeho smrti. Verš z úvodu jasne hovorí, že Kresťania nemajú hrešiť, to znamená porušovať Božie zákony. Preto hriech – a teda Boží Zákon, ktorý nám hovorí, čo je hriech – musí stále existovať. A aj existuje.

Tvrdiť, že Zákon bol zrušený je navyše rúhanie sa Bohu. Je to to isté ako tvrdiť, že Boh sám bol zrušený, že neexistuje.

A takéto tvrdenie je prejavom nevery Bohu.

Oboje je teda nemožné: Ak tvrdia, že Zákon je zrušený, potom to v biblickom kontexte znamená, že žiaden hriech neexistuje. To však nie je pravda. A nie je to ani logické, lebo ak tvrdia, že neexistuje Zákon a hriechm potom nemôžu považovať za zločin, ak niekto zavraždí alebo spácha cudzoložstvo. Veď Boží Zákon sám učí a apoštol Pavol to cituje doslovne, že nik z nás by nevedel, čo je hriech,keby Zákon Boha nehovoril: nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš atď. Či nie?

Ale pravdivá odpoveď je inde: Ich záver, že Zákon je zrušený, nie je len nesprávny. Je zjavením, že takíto vôbec nepoznajú Božie Slovo, ani Božiu moc. Že ich viera je neverou. A na adresu všetých, ktorí protirečia Bohu (rozumej odvrávajú) už apoštol Pavol napísal, že takíto sú nerozumní, nepoznajú Pravdu, spútaní Satanom a plnia jeho vôľu, nie Božiu:

2Tim 2:25-26; Korigujúc protivníkov (tých, čo sa protivia Bohu) v duchu miernosti v nádeji, že im Boh možno udelí pokánie, ktoré povedie k poznaniu Pravdy.  A aby prišli k rozumu a unikli z pasce Satana, ktorý ich zajal, aby plnili jeho vôľu.

Najnovšie príspevky