Žiaden Súkromný Výklad!

25 MÁJA 2022
Štyri evanjeliá nám poskytujú základ pre pochopenie mnohých aspektov kresťanstva. A život Ježiša Krista nám ukazuje, ako máme žiť. Jeho učenie rozširuje a dáva ducha zjavenia Boha v Starej zmluve. V proroctve na Olivovej Hore Ježiš stavia rámec, na ktorom môžeme porozumieť proroctvu, najmä pre časy bezprostredne pred nami.

A hlavným varovaním v Ježišovej reči na Olivovej hore je:

Mt 24,4: DAJTE SI POZOR, ABY VÁS NIEKTO NEPODVIEDOL!

Vidíme teda, že je veľmi dôležité, aby sme sa nestýkali s luhármi a podvodníkmi tohto sveta. Ale nielen nimi, lebo podvod bude zjavný aj medzi veriacimi a to na mnohých úrovniach. Ježiš nás varoval, že v posledných časoch prídu mnohí v Jeho Mene a mnohých podvedú. Jedni svojím falošným učením, iní falošnými proroctvami. A beda tomu, kto tak robí. Preto je pre Kresťana životne dôležité POZNAŤ Pánovo Slovo a proroctvá našich čias.

2Pt 1,19-21: A tým je Slovo Proroctva ešte istejšie, ktorému robíte dobre, že naň dbáte ako na svietnik, žiariaci v temnote, kým nesvitne Ten Deň a vo vašich srdciach nevzíde jasná Ranná Hviezda. Predovšetkým vediac toto: že žiadne proroctvo Svätého Písma nepochádza z vlastného výkladu. Veď žiadne proroctvo nebolo nikdy prinesené z vôle človeka, ale ľudia, súc nesení Duchom Svätým, hovorili z Boha.

Toto varovanie je veľmi poučné. Po prvé, Peter nás uisťuje, že biblické proroctvo je „istejšie“ ako dokonca očité svedectvo! Keď Boh hovorí, všetko, čo predpovedá, sa stane! Božie Slovo sa k Nemu nevráti prázdne; vykoná to, na čo ho Boh pošle.

Apoštol nám však hovorí aj to, že „robíme dobre, ak tomu nie že venujeme pozornosť, ale ak na to DBÁME“. Toto je zvlášť dôležité, lebo medzi Božími prorokmi nedbanlivých NIET. Kto nedbá na svoj vzťah s Bohom a Zákon, nemôže hovoriť v Mene Boha aani nebude. Boh ho neuzná.

Proroctvo je pre náš rast životne dôležité!

Posilňuje našu vieru v Boha, učí nás, ako Boh pracuje, a dáva nám poznať na Jeho zámer s ľudstvom. Kým sa Kristus nevráti, je pre nás nevyhnutné študovať proroctvá, aby sme pochopili, čo Boh robí a kde sa nachádzame my, lebo my sme volaní s Bohom na Jeho pláne spolupracovať.

Potom Peter ohlási svoju varovnú poznámku:

Pochopte, že je nemožné prorokovať na základe vlastného výkladu Písma!

Peter nás tak učí, že toto je „prvé“ pravidlo proroctva a aj štúdia proroctva; je to niečo, čo sa musíme naučiť hneď na začiatku. Musíme byť dostatočne pokorní, aby sme si uvedomili, že naša ľudská, biblicky nepodložená interpretácia Písma nie je proroctvoma preto je NESPRÁVNA! A to platí aj o tzv.proroctvách, ktoré ľudia “upravujú” na mieru vlastným názorom a snažia sa pasážami Písma dokázať svoj blud a zvrátené zmýšľanie.

Pochop, že proroctvo je Boží dar, nie výsledok zmýšľania telesného, hriešneho človeka o niečom, čo tento čítal, alebo počúvaním zachytil. A telesní, ako píše Písmo, nemajú Ducha Svätého – sú Bohu ZNEPRIATELENÍ zmýšľaním. Je len logické, že ak nemajú dar Ducha Svätého, potom ani dar proroctva.

Preto proroctvám takých ľudí NEVER a zvlášť nie ak ti “prorokujú” takí, ktorí tvrdia, že Starý Zákon je zrušený! Takých ani nepočúvaj!

  • Božie zmýšľanie je oveľa vyššie ako naše; Jeho zámery sú vznešené, tie ľudské sú prízemné.
  • Boh nemyslí ako ľudia – nemyslí predovšetkým na krátkodobé, pozemské a pominuteľné veci. Ľudia väčšinou nemyslia na nič iné.
  • Boh má na mysli svoj plán SPÁSY duší a večnosť s vyvolenými; telesní na Spásu duší – Krista – nemyslia vôbec.
  • Boh je Duch, zmýšľa v duchovných dimenziách a pre telesných sú tieto nielen nepochopiteľné, ale aj neprístupné.

Preto je prorokovať na základe súkromného výkladu Písma ZAKÁZANÉ. Kto toto neuzná, NEBUDE uznaný Bohom.

Aj keď – a zdôrazňujem, že LEN PO ZNOVUZRODENÍ – určite rastieme do formovania Kristovho víťazného zmýšľania v nás, máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu! Pavol to vyjadruje inak: “Lebo napriek tomu vidíme len nejasne, akoby v zrkadle. Potom však, v Nastávajúcom Svete, zreteľne tvárou v tvár. Teraz mám len čiastočné poznanie; potom budem mať úplné poznanie, ako mal aj Boh úplné poznanie o mne“. Alebo: „Ale, ako už bolo napísané: Veci, ktoré oko nevidelo, a ktoré nepočuli, ani sa do srdca Synov Adama (nespasených ľudí) nedostalo to, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú.

Ale o znovuzrodených, ktorí prijali dar Ducha Svätého a majú Kristovo víťazné zmýšľanie, hovorí toto:

Ale nám Pán prostredníctvom Ducha Svätého zjavil Tajomstvo týchto vecí; lebo Duch Svätý skúma všetky veci, aj hlboké Božie veci.

No aj tu platí: “len s časti poznávame a len sčasti prorokujeme.”

Prečo len sčasti? Po prvé preto, aby si o sebe nik nenamýšľal. A po druhé preto, lebo žiaden človek na zemi nedostáva od Boha plné poznanie všetkých vecí, a to pre svoje DOČASNÉ, obmedzené bytie v tomto svete. A prorok Daniel je toho dôkazom: aj keď sa snažil pochopiť proroctvá, ktoré mu Boh dal pre nás, nevysvetlil mu ich, lebo Daniel nemal šancu pochopiť symboly, ktoré Boh vedel, že budú viac než výrečné v našich časoch. Teda, prorokoval len sčasti v zmysle, že nám odovzdal ODKAZ Boha, ale jeho interpretáciu Boh vyhradil AŽ pre ľudí našich čias. A toto je pravda a fakt Písma, nie môj názor. Viac sa dozvieš v kurze Daniel.

Pravdou však zostáva, že kým sme doma v tele, v tejto telesnej, obmedzenej podobe, s obmedzenou mysľou a perspektívami, je nemožné toto všetko vedieť!

Najnovšie príspevky