Zvrchovaný Boh a my

17 DECEMBRA 2021
Z dôvodu udalostí, ktoré sa dnes dejú, väčšina verí, že Boh pandémiu dovolil, ale nepodnietil ju – nebol jej iniciátorom. Čo je fakt, lebo proroctvo hovorí, že to bol nápad zvrátenej, zlej rodiny na zemi. To znamená, že je veľmi dôležité poznať, čo Boh vo svete, svojej Cirkvi a našich individuálnych životoch robí. Ak nevieme, ako Boh interaguje so svojím stvorením, môžeme mať na mnohé z toho, čo sa deje, nesprávny pohľad a môžme ľahko upadnúť do hriechov proti Bohu. Preto by sme poznaniu Božieho plánu a Jeho zámerom s nami, mali venovať naozaj veľkú pozornosť.

Ak totiž Boží plán so stvorením a pre nás nepoznáme, bude nám chýbať absolútne nevyhnutné pochopenie celkového Božieho pôsobenia. A bez neho bude naša viera naozaj ako pierko vo vetre. To nás môže následne duchovne zdevastovať, pretože to spôsobí pochybnosti, ako aj zmätok a nedostatok vytrvalosti v nás. Je teda jasné, že udalosti, ktoré priamo súvisia s Božím zámerom reprodukovať sa, sa nedejú náhodne. Nik si nemusí myslieť, že Boh sa vo svojich skutkoch iba prispôsobuje tomu, čo podľa ľudí údajne nepredvídal, že tu dole urobíme. Peter komentuje Božie pôsobenie v tejto sfére Jeho diela takto:

1Pt 1,2: Vyvoleným, ktorých náš Otec Boh predpoznal a Duchom Svätým oddelil ako Svätých, čo malo za následok poslušnosť Kristovi a pokropenie Krvou Ježiša Krista. Nech všetci oplývate nezaslúženou Božou Milosťou a Láskavosťou a Božím pokojom v hojnosti.

Význam tohto verša je, že tu neide len o pokročilé poznanie čohosi, ale keď je spojené s ‚pred založením sveta‘, znamená to, že Boh vo večnej minulosti určil, že v určitých časoch privedie určitých ľudí zo svojho stvorenia do osobitného vzťahu s Ním aj medzi sebou navzájom. Boh mnohých z nás naozaj predpoznal, aj predurčil a Duchom Svätým oddelil pre svoje dielo.

Môžme to pripodobniť napr. výstavbe veľkej budovy. Pri výstavbe novej budovy sa najprv predurčia všetci, ktorí ju potom stavajú, riadia sa plánmi architektov, inžinierov, dizajnérov a projektantov, stavbyvedúcich atď. Každý detail toho, čo sa stavia sa určí, navrhne a načrtne na plánoch ešte pred začatím samotnej výstavby.

Principiálne je to zjavenie aktivity Boha v našom živote, ktorý od začiatku pozná koniec. Môžme to spokojne prirovnať k tomu, že Boh vopred určil alebo predurčil, kedy, kde a kto, aj čo robí. A tak ako to ľudia dokážu urobiť v malom meradle, pri stavbe budovy, Boh to robí v nesmierne masívnejšom a komplexnejšom meradle, svojou absolútne nadradenou, zvrchovanou, dokonalou mysľou. Veď aj každého z nás tvorí v Kristovi pre skutky, ktoré On vopred pripravil, aby sme ich konali.

To preto musíme byť znovuzrodení. Inak ich nielen nespoznáme, ale ani nespravíme. Musíme si uvedomiť, že Božia múdrosť a zmýšľanie sú také obrovské, že je to pre Neho naozaj ľahké urobiť (Rim 11:33-36). Boh nemá nedostatok času na to, aby tieto veci naplánoval, pripravil a uskutočnil  (Iz 57:15). Alebo si o Ňom dovolíme myslieť, že sa unaví, či zblúdi od svojho zámeru, ako sa to deje nám (Ž 121:3-4)? Je vari Boh ako my? Nie je. On je dokonalý.

Napriek tomu nemaj dojem, že Boh nereaguje na to, ako používame našu morálnu slobodu my. Ak by Boh na naše zmýšľanie nereagoval, kapitoly ako Lv 26 a Dt 28 by neboli potrebné, a práve v týchto kapitolách nás rozhodne varuje: “Ak ty urobíš toto, ja urobím tamto.” Tieto pasáže nám zjavujú Božie reakcie na naše rozhodnutia.

Náš Otec pozoruje, skúma a posudzuje to, čo robíme. Veď to isté robíme aj my s našimi deťmi – napadlo ťa už niekedy, odkiaľ to máme? To však v žiadnom prípade nevyvracia skutočnosť, že Biblia Ho odhaľuje ako Prvotnú hýbnu silu vo Jeho stvorení, ktorý má vždy všetko pod kontrolou a to aj v situáciách, ktoré my považujeme za zlé a ktoré sa nás priamo dotýkajú. Pointa však je v tom, že ak si my nevšímame Jeho dokonalé motívy, akými veci začína, nemôžeme sa čudovať, že naše životy často končia v ruinách.

Zamysli sa len nad týmto Božím rozhodnutím pre naše zmýšľanie a skutky: “Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti”. Je tu viac než na mieste. Ak veci začíname na základe Jeho náuky o matérii, poznajúc Boží DOKONALÝ PLÁN a ZÁMER pre nás, nebudeme konať nič ani sebecky ani svojvoľne, vediac, že len tak nič nepokazíme, a o nič neprídeme. Neutrpíme ŽIADNU STRATU a nebude okolo nás žiadna skaza, ani odpad. Preto, ako hovorí žalmista:

Ž 32,9-10: Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Ktorým musia do úst vložiť uzdu a zubadlo, inak nepodídu k tebe. Starostí bezbožného bude mnoho, ale toho, kto dôveruje Pánovi, zahalí a prikryje ho milosrdenstvo. 

Ak v mysli zostaneme ako architekti bez plánu a bez múdrosti, iba plní nadšenia bez rozumnosti, je všetko VOPRED zruinované a to v našich mysliach a fyzický neúspech, čoby výsledok, to len potvrdí. To preto nám Boh od prvých stránok Písma zjavuje svoje dva dokonalé plány. A ako výstrahu aj jeden, ktorý nie je Jeho. Ty sa o nich dozvieš viac v kurzoch:

Desať Slov
Desať Egyptských Rán
Pôst
a Sedem Dní Stvorenia.

Najnovšie príspevky