Služba Slobode

10 SEPTEMBRA 2022

Neexistuje žiadny slobodný človek, okrem toho, kto sa zaoberá Božím Zákonom.

Prečo ustavične krúžiš okolo „negatívnych“ výrazov o náuke Písma? Prečo jednoducho nepovieš: „Skutočná sloboda sa dosahuje prostredníctvom Zákona“?

Človek je obmedzená bytosť a všetko, čo vlastní a čo je schopný dosiahnuť, je rovnako obmedzené v rozhľade a rozsahu. Z toho by teda vyplývalo, že nič také ako slobodná ľudská bytosť neexistuje. Nielenže pyšní, závistliví, ignoranti a chamtivci žijú vo svojom väzení, ale aj ten najemocionálnejší a najspokojnejší jedinec, obdarený najbohatšími zdrojmi a vedúci život bez zábran, je stále podriadený svojim vlastným, vrodeným obmedzeniam.

Náš výklad teda otvára konštatovaním: “Neexistuje slobodný človek.” Ale ten, kto sa zaoberá Božím Slovom a podriaďuje svoju myseľ a seba múdrosti a vôli Všemohúceho, prekračuje túto najzákladnejšiu povahu každej stvorenej veci.

Božie Slovo sa vymyká nepreklenuteľnej priepasti medzi konečným a nekonečným. Je to Božia múdrosť a vôľa vyjadrená v pojmoch, ktoré ľudská bytosť môže pochopiť, stotožniť sa s nimi a uplatniť ich vo svojom živote. Ten, kto sa podrobí “otroctvu” života zasväteného Božiemu Slovu, zažije slobodu, ktorá uniká aj tým „najnezávislejším“ ľuďom. Ježiš vo svojom čase na zemi je nám v tom najdokonalejším príkladom a vzoorom.

Tým je dokázané, že Božie Slovo a Jeho vôľu v tom, čo nám napísal, dokonca aj Jeho večná moc a božstvo (viď Rim 1:20), je možné pochopiť. A žiadne magistérium žiadneho kultu na to nepotrebuješ, lebo všetkých bude učiť Boh sám (Jn 6:45) a On sám ti dá porozumieť všetkému (2Tim 2:7).

Ježiš sám stačí.

Najnovšie príspevky